k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

edit wars

20. 7. 2017 — k47

Ches­ter Ben­ning­ton, frontman sku­piny Linkin Park, 41 let, mrtvý, se­be­vražda obě­še­ním.

Vždy, když se dozvím, že někdo známý zemřel, za­mí­řím na wi­ki­pe­dii, abych se pře­svěd­čil, že je to pravda. I když wiki není per­fektní, jde o aspoň trochu au­to­ri­ta­tivní zdroj, který ob­sa­huje pravdu nebo aspoň její blíz­kou apro­xi­maci.

Na stránce ze­snu­lého jsem místo chlad­ného objetí faktů na­ra­zil na divou bouři, která panuje před tím, než se fakta ustálí. Každé ob­no­vení stránky při­neslo novou ka­pi­tolu edi­tové války – v jednu chvíli byl mrtvý, o chvíli poz­ději stále žil, pak zase zemřel, ožil a tak dále. Stránka se ne­u­stála měnila pod rukama. Nevím jestli šlo o práci van­dalů, kteří chtěli roz­ší­řit spe­ku­lace, nebo lidí, kteří stále ne­vě­řili zdro­jům o zlé no­vince, nebo ji ne­chtěli uvěřit.

Tenhle edit – první změna ohla­šu­jící úmrtí pros­tým na­hra­ze­ním „je“ za „byl“ – je to nej­smut­nější, co může člověk číst.

+1: Taky jsem LP před lety po­slou­chal v dobách, které mi už ani ne­při­pa­dají sku­tečné. Sdílím s ostat­ními hřích toho, že jsem byl v jednu chvíli v tom správ­ném věku & všechno vyšlo tak, že se přímky času & kul­tury pro­ťaly v době, kdy LP byli horkým zbožím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz