k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dvě Koree, jeden problém

29. 12. 2017 — k47

Minule jsem se při­znal, že jsem po Star Wars viděl ko­rej­ský film Me­mo­ries of Murder, který v kinech shlédlo 5M diváků. Rekord ne­tr­val ani rok, než ho pře­ko­nal Sil­mido, což byl první snímek, který si našel pu­b­li­kum pře­sa­hu­jící 10M. Ten jsem viděl hned potom.

Točí se kolem plánu vraždy se­ve­ro­ko­rej­ského tyrana Kim Il-Sunga, jako odvety za pokus zabití ji­ho­ko­rej­ského pre­zi­denta v roce 1968. Spe­ci­álně vy­cvi­čená jed­notka 684 je tvo­řená zlo­činci, kteří do­stali šanci se vy­hnout po­pravdě. Akce se ale nikdy ne­u­sku­teční a 31 za­bi­jáků se vzbouří.

Film mě příliš ne­na­dchnul, ale aspoň mě na­smě­ro­val na info o ko­rej­ském kon­fliktu a to je velice za­jí­mavé čtení. Jde o po­slední relikt stu­dené války, jehož kořeny sahají víc jak sto jet nazpět, kdy po válce s Ruskem Ja­pon­ské im­pé­rium ob­sa­dilo Koreu. Po druhé svě­tové válce pak so­vět­ský svaz začal osvo­bo­zo­vat po­lo­ostrov, ale USA se za­lekly so­vět­ského po­stupu, ná­sle­do­vala dohoda o 38. rov­no­běžce, „do­časné“ roz­dě­lení Korei, válka, která roz­dě­lení uči­nila per­ma­nent­ním a zbytek je his­to­rie s ostře sle­do­va­nou DMZ a sílící ja­der­nou hroz­bou.

Kon­flikt měl na za­čátku ko­mické stránky, které byly jako vy­stři­žené z Dr. Stan­ge­love.

DMZ se na­chá­zejí jen dvě ves­nice, Da­e­se­ong-dong na jižní straně a Kijŏng-dong na se­verní. Ji­ho­ko­rej­ská vláda ve své ves­nici po­sta­vila téměř sto­me­t­rový stožár s vlaj­kou. Se­verní Korea od­po­vě­děla vlast­ním sto­žá­rem, který byl o še­de­sát metrů vyšší a vlála na něm mnohem větší vlajka.

Během jed­nání o klidu zbraní mezi oběma zne­svá­ře­nými zeměmi se agenti severu vlou­pali do jed­na­cích stanů a uře­zali nohy židlí de­le­gace United Nati­ons Com­mand (UNC), aby seděli níž než před­sta­vi­telé severu. O něco poz­ději de­le­gace UNC do stanu při­nesla vlajku a po­sta­vila ji na jed­nací stůl. Na další jed­nání si lidé ze severu při­nesli větší vlaju. Na další pak jih při­nesl ještě větší vlajku. To po­kra­čo­valo dokud muselo být svo­láno jed­nání, které řešilo jen ve­li­kost vlajek.

Kdyby dneska ve­li­kost vlajek roz­pou­tala ja­derný kon­flikt, nikomu by to ani ne­při­šlo nijak zvláštní. Dávalo by to do­ko­nalý smysl ve světě na­sák­lém ab­sur­di­tou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz