k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dva výstřely, dva mrtví

12. 9. 2017 — k47

Další člověk, kte­rého zná někdo, koho znám, se zabil. Udělal to, stejně jako ten minulý, vlastní le­gálně dr­že­nou zbraní. Oba dva se na­vzá­jem znali.

Dva vý­střely, dva mrtví.

Nechci tu brojit za od­zbro­jo­vání po­pu­lace. České zákony mi při­pa­dají ví­ce­méně ro­zumné. Ruční zbraně jsou do­stupné s tro­chou snahy, k au­to­ma­tic­kým se nikdo ne­do­stane. To je celkem fajn pří­stup.

Střelná zbraň je ide­ální pro­stře­dek pro cestu ven – není třeba nic dlouze plá­no­vat, není třeba nic při­pra­vo­vat, stačí ji jen mít při ruce & být na zlomek oka­mžiku od­hod­lán vy­stře­lit. Stačí moment fa­tál­ního afektu, který by mohl za ně­ko­lik minut vy­šumět do prázdna, ale se zbraní povede k se­be­vraždě. Někdy vtip­kuji, že šuplíku mám lahev ginu a nabitý re­vol­ver a každé ráno roz­mýš­lím, co z toho vybrat. Kdyby to byla pravda, je dost možné, že bych za jedné ob­zvláště temné noci zvolil va­ri­antu číslo dvě.

V ČR s ži­vo­tem ročně skončí něco pod 2000 lidí, 80% z nich mužů, i když se ženy po­kou­šejí o se­bez­a­bití ně­ko­li­krát čas­těji. Je to proto, že muži volí za­ru­čené metody: provaz nebo kulku, které podle sta­tis­tik mají 60-85% re­spek­tive 80-90% ter­mi­nální účin­nost. Ženy se čas­těji snaží pře­dáv­ko­vat léky, což je, jak řekl můj ob­lí­bený doktor, směsně ne­e­fek­tivní metoda.

Prav­dě­po­dob­nost pokusu o se­be­vraždu na­vy­šuje kla­sický koktejl fak­torů: Ge­ne­tické dis­po­zice, de­prese, bi-pol, jiné psy­cho­lo­gické po­ru­chy, ano­rexie, drogy, al­ko­hol, gam­b­ling, pocit bez­na­děje, úz­kost­li­vost & osa­mě­lost.

Nevím co přesně vedlo k zabití oněch dvou lidí. Jsem si jenom jistý, že kdyby ne­vlast­nili střel­nou zbraň, byli by stále naživu, možná ne­šťastní, ale stále mezi námi. Jestli by pro ně mělo smysl se vláčet mezi živými, je další otázka na kterou neznám od­po­věď.


+1: Za­jí­mavé je, že se­be­vražda byla (a na­pří­klad v Indii stále je) po­va­žo­vána za trestní čin a po­zůstalí můžou čelit hněvu Zákona. Ironií his­to­rie je, že pokus o se­be­vraždu byl v ně­kte­rých zemích brán jako pokus o vraždu a mohl proto být po­tres­tán obě­še­ním. Když to člověk ne­do­ká­zal sám, stát to za něj do­táhne do konce.

+2: Nikdy jsem si ne­u­vě­do­mil, jak ne­ga­tivní ko­no­tace pojem „se­be­vražda“ vlastně má. Jednak ob­sa­huje kořen „vražda“ a spo­jení „spáchat se­be­vraždu“ má stej­nou stavbu jako „spáchat zločin.“ To je prav­dě­po­dobně spjaté s křes­ťasn­kými kořeny naší země, které se­bez­a­bití od­su­zují jako urážku boha.

+3: Pro od­zbro­jení bych byl jedině proto, aby to na­štvalo ty hla­sité pro­pa­gá­tory za práva vlast­níků zbraní, kteří každou noc mastur­bují s na­bi­tou pis­tolí, pro­tože jinak to už ne­zved­nou.

+4: Začal jsem na­čr­tá­vat obrysy fan­tasy po­vídky, která sdílí svět s Mečem, který ukončí dějiny a shodou náhod se točí kolem cyklu se­be­vražd. Teď zbývá doufat, že to do­táhnu do konce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz