k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Proč ne třeba takhle?

13. 11. 2017 — k47 (♪)

Dva nápady na pří­běhy, které nikdy ne­na­píšu:

  1. Koncem de­va­de­sá­tých let bude během jedné noci osa­mo­cená ves­nice kdesi v lesích vy­vraž­děna. Všichni oby­va­telé do po­sled­ního za­vraž­děni, nikdo ne­u­nikl. Nemám k tomu nic dál, jen se mi líbí motiv, že se něco hroz­ného stane s ko­mu­ni­tou, která je celkem od­lou­čená od světa a nikdo si toho dva měsíce ne­všimne. Muselo by se to ode­hrá­vat někdy v dobách před pří­cho­dem všu­dypří­tom­ných mobilů, nej­spíš v de­va­de­sá­tých letech. Mohlo by jít o de­tek­tivní příběh, který vy­vr­cholí tím, že pří­čina je ne­zjis­ti­telná.
  2. Ces­to­vání v čase bude možná, ale půjde o jed­no­směr­nou cestu zpátky v čase bez mož­nosti ná­vratu. Ces­to­va­tel se do­stane do pa­ra­lelní re­a­lita, která s tou naší sdílí his­to­rii až do oka­mžiku, kdy se tam ob­je­vil ces­to­va­tel. Od toho oka­mžiku se začne od­ví­jet jiná větev času. Akce v mi­nu­losti ne­o­vliv­ňují bu­douc­nost odkud ces­to­va­tel přišel. To začnou po­u­ží­vat lidí, kteří chtějí s pomocí mo­der­ních tech­no­lo­gií vlád­nout nad pri­mi­tiv­ními ci­vi­li­za­cemi jako bohové. Někdo poz­ději objeví způsob, jak se dostat do těchto realit. Pořád se nemůže vrátit zpátky, ale aspoň dokáže za­mě­řit změ­něné větve času a na­vští­vit je. Onen člověk se roz­hodne po­stupně na­vště­vo­vat tyto re­a­lity po­zna­me­nané ces­to­va­teli čase a ob­je­vuje ne­sko­nalé hrůzy. Zpátky ces­to­vali často psy­cho­paté, kteří hle­dali způsob jak být krutý a vy­hnout se ná­sled­kům svých činů, trestu a zod­po­věd­nosti. Naráží na krvavá krá­lov­ství, ma­sa­kry a čistky obřích roz­měrů, ka­ni­ba­lis­mus, zot­ro­čené kon­ti­nenty, masové lidské oběti, harémy ne­zle­ti­lých dívek, Evropu sto pa­de­sát let po pří­chodu ces­to­va­tele, který zabil všechny muže a pře­ži­vší jsou jeho po­tomci a tak po­dobně. Byla by to dobrá zá­minka psát sku­tečně ne­chutné věci.

+1: Re­ka­pi­tu­lace jak fun­guje ces­to­vání čase v růz­ných fil­mech.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz