k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Druide!

17. 3. 2017 — k47

Včera jsem šel na kon­cert. Nebylo to v plánu, byla to jen náhlá nálada. Po­dí­val jsem se, co se kde děje: Kru­ci­pusk v Lu­cerna Music Baru. To by šlo. Proč ne?

Před­ka­pela byla tak ne­u­vě­ři­telně nudná, že se ani nebudu snažit vzpo­mí­nat, jak se jme­no­vala. Jeli stylem: za­hra­jeme to samé, tři­krát dokola, bez ener­gie, bez dy­na­miky, jako flat­line na kar­di­o­gramu umí­ra­jí­cího pa­ci­enta. Jen vzpo­mínky na tu straš­li­vou prů­měr­nost stačí. Moje mo­rálka padla tak hlu­boko, že jsem pře­mýš­lel o ústupu.

Pak ale přišli KP a všechno bylo fajn. Začali velice zostra s Druide!, která byla určená, aby ot­ví­rala kon­certy a na­bí­jela pu­b­li­kum. Dav byl elek­tri­zo­ván & ve vzdu­chu téměř oka­mžitě. Změna oproti první kapele byla po­hla­ze­ním na duši elek­tric­kou ky­ta­rou. V prů­běhu večera mi ale přišlo, že začali ztrá­cet in­ten­zitu, se kterou tak silně ote­vřeli. Tracky mi přišly více – jako to říct? – stan­dardní. KP byli zá­bavní, člověk ne­cí­til ba­ri­éru mezi uměl­cem a pu­b­li­kem, všechno byla jen jedna pro­mí­chaná masa.

Bylo za­jí­mavé sle­do­vat pu­b­li­kum. V po­rov­nání s davy, které vídám na post-rock/me­ta­lo­vých vy­stou­pe­ních, byl starší a mnohem méně hip. KP přece jen hrají už 26 let a ten, kdo je jako te­e­nager začal sle­do­vat v té době, je teď už v letech.

Linka po­stupně začala ne­ná­vratně padat a proto jsem se před­časně vy­tra­til, abych stih­nul po­slední bus. Na cestě ven jsem si všiml ce­dulky: „Na přání kapely dnes prosím ne­fo­tit.“ Takže pozdě. Jen jsem re­fle­xivně vyndal SD kartu z foťáku pro případ kdyby něco a klidil jsem se. Každý zákaz je třeba vnímat spíš jako do­po­ru­čení.

Nebylo to vůbec zlé i když šlo o krok stra­nou od toho, co ob­vykle po­slou­chám.

+1: Vy­ta­ho­vat z ucha ucpávku, kterou jsem za­ra­zil příliš hlu­boko je ne­pří­jemně bo­les­tivé. Pod­tlak nedělá bu­bín­kům příliš dobře. Ucpávky nosím proto, že si nechci zničit sluch, ale při vy­n­da­vání jsem na chvíli měl strach, že jsem si s ním něco udělal. Ucpávky by měly ubrat něco kolem 30 dB, což zvuk sníží na ide­ální hra­nici, kdy je nahlas, ale ne ohlu­šu­jící & stále cítím vib­race basů.

+2: Frontman KP vypadá jako hubený bratr brit­ského komika Grega Da­viese. Jejich po­dob­nost mě ze za­čátku trochu zne­klid­ňo­vala. Skoro jsem čekal, že začne vy­prá­vět vtipy, jak ve Špa­něl­sku házel sýrové koule po psovi.

+3: Tohle byl (pokud se ne­mý­lím) teprve 3. kon­cert vůbec, na kterém jsem slyšel české texty.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz