k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Drogy

14. 5. 2017 — k47

Z po­cho­pi­tel­ných důvodů se tady nechci zmi­ňo­vat o svojí dro­gové his­to­rii ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Pár slov napíšu o po­stoji. Sám mám laxní pří­stup & v prin­cipu jsem pro větší míru le­ga­li­zace. Na druhou stranu ne­sná­ším dro­go­vou kul­turu & pře­de­vším její slang – che­mická látka je jen pro­stře­dek, lidi z kul­tury jsou na ránu ██████████████████████████████. Na druhou stranu zas dva z mých nej­ob­lí­be­něj­ších autorů uží­vali: Wil­liam S. Burrou­ghs bral heroin a Hunter S. Thomp­son všechno ostatní. Pro a proti.

V po­dob­ných di­cho­to­mi­ích se nesou i další názory. Na­pří­klad pí­chání je zcela ne­mys­li­telné, ale všechny ostatní způ­soby ad­mi­nis­trace mi při­pa­dají ok. Také všechny drogy, které jsou zá­ro­veň po­u­ží­vané jako léky, nemají ten ne­ga­tivní nádech něčeho ne­bez­peč­ného & ne­u­vá­že­ného. Při­pa­dají mi jako to­le­ro­va­telná & zvlád­nu­telná zá­le­ži­tost. Když je něco v kra­bičce s logem Roche, No­var­tisu, Mercku nebo Sanofi-Av­ne­tis, je to au­to­ma­ticky v po­řádku.

Do ka­te­go­rie lé­kař­ských in­stru­mentů spadá třeba mnoho druhů opiátů od tra­ma­dolu přes morfin až po fen­ta­nyl, který je tak po­tentní, že se jako lék podává formou ná­plastí (když po­tkáte někoho, kdo jich má na těle ně­ko­lik, je dost možné, že má smr­tel­nou ra­ko­vinu v zá­vě­rečné fázi & je na čase se s ním roz­lou­čit). Do­konce i heroin (che­micky di­a­mor­fin) může být pře­de­psán jako silné anal­ge­ti­kum, ale ten spadá na černou men­tální lis­tinu ve spo­jení s pou­liční po­věstí. Stejně tak je to se jmény: Che­mické ozna­čení mi zní mnohem lépe a méně ne­žá­dou­cím dojmem než slan­gová jména.

Di­cho­to­mie po­kra­čují. Když jsem v do­om­sday party blogu psal, že Peo začal kouřit, při­pa­dalo mi to horší, než všechno, co do té doby udělal, i když to ve srov­nání s jeho mi­nu­lými hříchy, nebylo vůbec nic.

V se­ri­álu Mr. Robot hlavní pro­ta­go­nista re­kre­ačně užívá morfin, nikoli IV ale OR cestou. Tento detail změnil rov­no­váhu, ze za­čátku mi to cho­vání ne­při­šlo špatné nebo zá­vadné, skoro vůbec jsem to ne­za­re­gis­tro­val jako zdroj po­ten­ci­ál­ních pro­blémů.

Na mor­fi­no­vých vý­le­tech Mr. Robota byla za­jí­mavá jeho or­ga­ni­zo­va­nost – s mor­fi­nem zá­ro­veň bral subo­xon, aby se z něj nestal feťák. I v excesu měl všechno pod kon­t­ro­lou. Na­ko­nec přece jenom sklouzl do zá­vis­losti & ná­sled­ného vy­sa­zení. Ale aspoň ze za­čátku exis­to­vala naděje, že může dlou­ho­době fun­go­vat na siných opi­á­tech.

Burrou­ghs se dožil 83 let a prý bral heroin až do konce svých dnů. Když v Nahém obědě psal „Z Cho­roby jsem se pro­bral ve věku čty­ři­ceti pěti let, klidný, tichý, du­ševně zdráv a celkem v po­řádku až na ochablá játra a vzhled vy­půj­če­ného těla spo­lečný všem, kteří Cho­robu pře­žijí“, ne­pro­bu­dil se z ní nadobro, ale jen na ně­ja­kou dobu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz