k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Drinky

16. 6. 2017 — k47 (♪)

Na světě není nic lep­šího než ██████████, gin\tonic nebo všechno, co je za­lo­žené na ginu a po­chází z dob někdy před rokem 1900, ide­álně s ně­ja­kou spoj­nicí na brit­ské ko­lo­ni­ální ná­moř­nic­tvo. Ta­nque­ray gin/East Im­pe­rial tonic/okurka je zka­pal­něná ni­r­vána. Nic z toho jsem ale neměl už velice, velice dlouho.

Potom, co se bar TAB od­stě­ho­val do háje/zanikl, ne­zbylo příliš míst, kde bych se ne­cí­til jako ci­zi­nec. Na po­slední místo, kde jsem se pár­krát otočil, jsem za­ne­vřel & už se tam nechci vrátit, ne takhle. V Úkrytu al­ko­ho­liků, kam mě na­vá­děly kroky ještě před TABem, jsem nebyl už roky. Není pro to žádný zvláštní důvod, jen nemám touhu.

Nej­horší plac, kde jsem kdy pil, byl ██████████. Při­pa­dalo mi, jako kdyby tam bylo všechno fa­lešné, jako kdyby stěny byly z umakartu a musely každou chvíli spad­nout a od­ha­lit ně­ja­kou straš­nou hrůzu. Na druhou stranu jsem od­tam­tud odnesl tolik skla, až to nebylo pěkné. Pokud mají ceny na­sa­zené tahle vysoko, vy­u­žiju všechny do­stupné metody jak amor­ti­zo­vat ná­klady.

Ale na tom už ne­zá­leží, už dlouho jsem nebyl nikde, kde bych si to aspoň vzdá­leně užíval.

Mar­tini a G\T jsou spe­ci­ální, pro­tože vždycky spustí kaskádu prous­tov­ských aso­ci­ací nálad, chutí, vůní, hudby, míst, dnů dávno mi­nu­lých, kdy jeden smysl evo­kuje jiný jako klíče k mi­nu­losti, která se ztrácí tempem dva­ceti čtyř hodin za den. Je to po­divná síť spo­jení. MT může při­po­me­nout jeden spe­ci­fický večer na roz­pá­le­ném as­faltu, G\T může vy­vo­lat před­stavy vě­tr­ných let­ních dnů pod ro­ze­kla­nými mraky na cestě nikam atd atd. Vždycky jde o silnou vzpo­mínku, která působí velice ostře, i když nemusí být nijak určitá. Jako kdy­bych tam zase byl.


Tohle jsem tady chtěl psát, ale dělá se mi zle z těch ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ kolaps.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz