k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Domestikace

16. 4. 2017 — k47

Za do­mes­ti­ko­vaný druh se po­va­žuje ten, jehož roz­mno­žo­vání ovládá člověk. Pokud člověk zcela roz­ho­duje o po­tom­stvu, jde o do­mes­ti­ko­vané druh zví­řete.

V tomhle kon­textu není tak šílené uva­žo­vat, že lidé za­čí­nají být do­mes­ti­ko­váni al­go­ritmy. Pro­gramy, které se snaží op­ti­ma­li­zo­vat náš online zá­ži­tek, do značné míry roz­ho­dují o tom, co uvi­díme, jakým myš­len­kám jsme vy­sta­veni a s kým se po­tkáme. Část vztahů a man­žel­ství začala na in­ter­netu, na se­znamce, na so­ci­ál­ních sítích. Exis­tují apli­kace, které své­volně párují lidi podle toho, jak po­čí­tač hod­notí prav­dě­po­dob­nost, že si spolu padnou do noty, tím for­mují spo­leč­nost a okrá­dají lid­stvo o jeho au­to­no­mii. Evgeny Mo­rozov o tomto ne­de­te­ko­va­tel­ném pů­so­bení psal jako o „ne­vi­di­tel­ném ost­na­tém drátu“.

Za­jí­malo by mě kolik pro­cent dětí se na­ro­dilo, pro­tože jejich rodiče spá­ro­val nějaký al­go­rit­mus. Někde musí exis­to­vat nějaký prů­zkum.

Je rok 2017 a myslím si, že to nemusí být málo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz