k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Detaily průmyslového rozkladu

17. 9. 2017 — k47

Si­tu­ace je prostá: Já & S. na žiž­kov­ském ná­klad­ním ná­draží, re­spek­tive toho, co z něj ještě zbývá. Po­ří­dil jsem tam pár fotek in­dustri­ál­ního roz­kladu – špíny, rzi, pu­ka­jí­cího nátěru a pří­rody, která pomalu pře­bírá vládu nad tím, co ji dříve pa­t­řilo.

Vý­sledné snímky jsem se po­ku­sil edi­to­vat v duchu vy­so­kého kon­trastu, nízké sa­tu­race & cel­ko­vého ná­de­chu, který je vy­su­šený a vy­bě­lený jako kosti mrt­vého zví­řete.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz