k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Teroristé z Děsíru položili bombu v pražském metru

14. 11. 2017 — k47

Re­ce­sis­tické ko­mando Děsír opět za­ú­to­čilo na praž­ské metro. Ne­bralo ru­kojmí, ten­to­krát došlo rovnou na střelbu a po­klá­dání vý­buš­nin na stra­te­gická místa.

Na­štěstí žádné akty násilí ne­pro­běhly ve fy­zic­kém světě, ale jen ve kla­sické stří­lečce Coun­ter Strike. Děsír totiž zo­pa­ko­val dří­vější úspěš­nou ope­raci a zor­ga­ni­zo­val LAN party v metru—dva­náct lidí s no­te­booky se ka­be­lem při­po­jili do switche (bez­drá­tově by to nebyla pravá LAN party) a začala hra a začala recese.

První turnus vedl na ko­neč­nou, kdy hráči po­stupně ob­sa­zo­vali místa v říd­nou­cím vagonu, ale cesta tam byla jen tré­nink, jenom test, že všechno bude fun­go­vat, na ko­nečné za­sedli šest a šest židlí proti sobě, v prázd­ném vagónu se při­po­jili ether­ne­to­vými kabely a začalo to na­ostro.

Lidí při­bý­valo a začali se divit. Dva­náct se­sí­ťo­va­ných no­te­booků v jednom vagonu metra se tak často nevidí. Při­hlí­že­jící se po­ba­veně/po­hor­šeně dívali, vy­ta­ho­vali te­le­fony, někdo se zeptal, jiný si nechal všechno nechal pro sebe.

Já jsem se ne­ú­čast­nil. Jen jsem se tam mihl na pa­da­jící hraně večera. Den jsem strá­vil cestou k ██████████ na kole, pak jsem se snažil ze sebe od­stra­nit mi­ni­mální množ­ství bahna, abych byl aspoň trochu pre­zen­to­va­telný, ná­sle­do­valo te­ra­pe­u­tické bles­ko­vání v uli­cích Města (pár dob­rých ftx) a pak na cestě zpátky jsem si vzpo­mněl, že ko­manda Děsíru teď nej­spíš pod koněm ne­tr­pě­livě pře­šla­pují. Na chvíli se k nim přidat, dovnitř, ven & zmizet. Proč ne?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz