k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Deník zombie

31. 10. 2017 — k47

Jsem tak una­vený & mrtvý, že mi něco musí být. Když jsem sebral dost sil, abych zvedl hlavu, brouz­dal jsem wi­ki­pe­dií & četl o syp­to­mech růz­ných chorob. Došel jsem na stránku in­fekční mo­no­nuk­leózy. Čtu: také pře­zdí­vaná nemoc z líbání. Tohle můžu spo­leh­livě vy­lou­čit. Jaká je další cho­roba, kterou nemám?

Pře­kva­pilo mě, že mo­no­nuk­leóza napadá jeden druh imu­nit­ních buněk (B-lym­fo­cyty) & tak trochu při­po­míná tamten virus. Ale hlavně léčení je ne­u­vě­ři­telně dlouhé, měsíc doma, dva až tři měsíce dieta, půl roku než se na­ka­žený může vrátit do běž­ných kolejí. Ale na druhou stranu po pro­dě­lání cho­roby člověk získá imu­nitu.

Matně si vzpo­mí­nám na jed­noho příliš uke­ca­ného Slo­váka, který taky dostal mono & po­řádně to s ním za­má­valo. Vždycky když jsem ho viděl, nepil al­ko­hol a dával si jen by­lin­kové čaje. Bavilo mě ho po­slou­chat, ne pro jeho his­torky, ale proto, že jeho kan­dence slov kom­pletně pře­ru­šila kon­ver­zace všech ostat­ních u stolu. Byla zábava po očku po­zo­ro­vat lidi, kteří by se bavili, ale ne­mů­žou, pro­tože proud kon­ver­zace ve stylu Hérakla v kauze Au­gi­ášo­vých chlévů řídí jeden Slovák.

Taky jsem četl stránku o IQ tes­tech. Je po­zo­ru­hodné, že od po­čátků dva­cá­tého sto­letí roste IQ o tři body každou dekádu.

Kdy­bych ig­no­ro­val de­taily, Albert Ein­stein, který se na­ro­dil téměř před 140 lety a jehož IQ se od­ha­duje někde mezi 160 a 190 by dnes měl skóre (pokud po­u­žiju dolní hra­nici odhadu & pra­vi­dlo 3/10 let) jen 118.

Po­dobný manévr se také po­u­žívá proto, aby vrazi nešli na elek­trické křeslo. Pokud mají příliš nízkou in­te­li­genci, tak je není možné po­pra­vit, ale jen půjdou sedět do konce života. Kdysi mohli mít nor­mální in­te­li­genci, podle nových testů spad­nou pod laťku a ob­hájce může říct: Po­dí­vejte, můj klient je men­tálně re­tar­do­vaný, toho ne­mů­žete upéct do­křu­pava.

Taky je za­jí­mavé, že in­fekční cho­roby ne­mluvňat a dětí před­škol­ního věku můžou ne­ga­tivně ovliv­nit in­te­li­genci. (Pře­kva­pivě i de­prese může být způ­so­bena ně­kte­rými vi­ro­vými in­fek­cemi). Všechno záleží na těch pár letech, kdy se mozek vyvíjí.


+1: Mám na­psané články na 14 dnů do­předu. O mém pří­pad­ném skonu se tedy do­zvíte nejdřív 17. lis­to­padu.

+2: Tohle je docela fajn Apo­cry­phal Gra­vity od sku­piny hubris. Hlavně před­po­slední track.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz