k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Demokracie?

24. 10. 2017 — k47

Volby skon­čily, s de­mo­kra­cií to vypadá na­hnutě, ne­pří­jemně velké pro­cento hlasů si urvali po­pu­listé. Na druhou stranu Piráti zís­kali 10% (tedy 550000 hlasů) a Re­pub­lika se tak stala druhou zemí na světě, kde pi­rát­ská strana zís­kala křesla v ce­lo­státní po­li­tice. První byl Island, druhým my. Do­konce i ve Švéd­sku kde černá vlajka začala vlát, se Pi­rá­tům nedaří získat víc než jedno pro­cento.

ČRo pu­b­li­ko­valo mapu uka­zu­jící jak lidé hla­so­vali v jed­not­li­vých vo­leb­ních okrs­cích. Je na ní vidět jak Praha tvoří osa­mo­ce­nou en­kláva v Ba­bi­šově moři. Ve středu města lidé věřili víc TOPce, ODS a Pi­rá­tům. Tak mě napadá, nebylo by na čase vy­hlá­sit ne­zá­vis­lost Prahy na zbytku Re­pub­liky?

Mohli bychom se svézt na vlně bubla­jící sa­mo­stat­nosti—skot­ské re­fe­ren­dum, Brexit, ka­ta­lán­ské otřesy—a vy­tvo­řit první no­vo­dobý měst­ský stát. Hra­nice by ur­čo­vala se ná­sle­dovně: Když ne­vi­díš pole, jsi v Praž­ské Re­pub­lice.

Kdo by proti tomu pro­tes­to­val? Zbytek země oči­vidně ne­po­tře­buje Pra­žáky a stejně to platí i naopak. Jedni po­va­žují ty druhé za na­myš­lené se­bestředné měš­ťáky, druží ty první zase za vi­dláky. Sa­mo­stat­nost by mohla roz­sek­nout tento go­r­dický uzel vzá­jemné ne­vra­ži­vosti.

Jo a ještě te­ri­to­riem Praž­ské Re­pub­liky by byl jeden pruh dál­nice D8 k ně­mec­kým hra­ni­cím, aby ne­zů­stala uvěz­něna v Im­pé­riu Ag­ro­fert.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz