k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Deliverance

19. 6. 2017 — k47

De­li­ve­rance je docela síla, film ze se­dm­de­sá­tých let o partě lidí, které pohltí ru­tální hrůzy za­pa­dá­kova. Viděl jsem ho před pár dny & pořád mi leží v hlavě.

Je to příběh o čtyřech chláp­cích, kteří chtějí na ka­noích na­po­sledy sjet řeku před tím, než se z ní stane umělé jezero, věci se stanou špat­nými velice rychle a od toho oka­mžiku se všechno jen zhor­šuje.

Do­sta­nou se do hle­dáčku pri­mi­tivní hos­ti­lity míst­ních lidí z hor, jed­noho z ka­ja­kářů zná­silní a chtějí krev. Podaří se jim zabít jed­noho útoč­níka a v tom oka­mžiku začíná série roz­hod­nutí mezi mož­nostmi z nichž, žádná není dobrá, všechny jsou ně­ja­kým způ­so­bem straš­livé, oni v tu chvíli jen nevědí jak straš­livé jsou a k čemu po­ve­dou. Mají vraždu na­hlá­sit a doufat, že to soudy budou brát jako opráv­ně­nou se­be­obranu nebo ho po­hřbít a doufat, že navěky utečou spra­ve­dl­nosti a pomstě? Jediná cesta vede dolů po řece, ta jed­no­směr­nost je me­ta­fo­rou jejich údělu – musí jet celou cestu až do konce, po­kra­čo­vat a nést všechny ná­sledky. Nejsou to hr­di­nové, jen se roz­ho­dují na zá­kladě ne­ú­pl­ných in­for­mací jak nej­lépe můžou a stejně se nic ne­do­čká roz­ře­šení.

+1: De­li­ve­rance má na svě­domí re­ži­sér Bo­or­man, který stál u Za­rdoze, což je něco docela jiného. Nej­lépe to osvětlí tohle. Jak se časy mění…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz