k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

cynismus self-help webů

27. 7. 2017 — k47 (♪)

Čas od času čtu self-help weby. Z části je to kvůli pomoci a z části kvůli fas­ci­naci tím, jak vy­pa­dají životy lidí, kteří nemají pro­blémy fun­go­vat v běžném životě. Je to trochu jako číst sci-fi. █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Chtěl jsem psát o tomhle, ale pak jsem se začetl do jed­noho dal­šího webu a udivil mě jazyk, jakým byl psaný. Onen web, jehož jméno po­ne­chám ne­zmí­něné, ne­u­stále dé­mo­ni­zo­val sa­mo­táře, samotu pre­zen­to­val jako ob­rov­ské osobní se­lhání, které člo­věka zcela vyřadí z ja­kých­koli po­zi­tiv­ních nebo pří­jem­ných zá­žitků. S tím sou­hla­sím, ne­chtěná samota člo­věku nijak ne­po­může, ale za­rá­že­jící bylo s jakou ab­so­lut­ností to po­dá­vali: sa­mo­tář = ztra­cený případ, spo­le­čen­ský vy­dě­dě­nec, který po­tře­buje všechnu pomoc jen proto, aby se dostal na ně­ja­kou zá­kladní úroveň spo­le­čen­ského fun­go­vání a spo­ko­je­nosti.

A pak při­dali příběh muže, který trpěl sa­mo­tou, všechny jeho ro­man­tické pokusy se se­tkaly s od­mít­nu­tím a z toho důvodu zabil tři ženy. I když to ne­řekli přímo, na­zna­čo­vané spo­jení bylo jasné: sa­mo­tář = po­ten­ci­ální masový vrah.

Jo a onen web snažil prodat ně­ja­kou self-help knížku. Po­cho­pi­telně. Už to dává smysl.

Jejich cy­nis­mus byl za­rá­že­jící. Sna­žili se prodat pro­dukt dé­mo­ni­zo­vá­ním všech spo­le­čen­ských ne­do­statků & tím, že ve čte­ná­řích vy­vo­lají strach. Kdyby těmhle ne­smys­lům zra­ni­telný člověk uvěřil, tak věřím, že ho to může vážně shodit. Tohle není nic jiného, než ne­chutný pokus zne­u­žít špatné ži­votní si­tu­ace, ve které se ně­kteří lidé na­chá­zejí, a něco jim stře­lit.

Uži­tečný self-help fun­guje ob­rá­ceně, na prvním místě je snaha pomoct pro­střed­nic­tvím per­spek­tiv, rad a pří­kladů a pro­dukt je až do­pro­vodná věc. Tohle pa­ra­zi­to­vání na zra­ni­tel­ných lidech je však na­prosto od­porné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz