k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Content

31. 3. 2017 — k47

Když už jsem začal s tím, co ne­sná­ším, tak proč v tom ne­po­kra­čo­vat? Proč ne? Na ničem přece ne­zá­leží.

Jedno slovo, které mě ob­zvlášť silně drásá je „con­tent“ – v pře­kladu „obsah“. Občas se dá za­slech­nout na you­tube, kde tak you­tu­beři hro­madně ozna­čují svá videa. Říkají, že chtějí vy­pus­tit nový „con­tent“ každý den & tak po­dobně (jen to říkají celé an­g­licky, po­cho­pi­telně).

„Con­tent“ je termín ma­na­žerů te­le­viz­ních stanic, ne umělců a kre­a­tiv­ních duší, je to de­hu­ma­ni­zo­vaná hro­madná jed­notka pro kre­a­tivní pachtění jiných lidí, které bude za­ba­leno, dis­tri­bu­o­váno a pro­dáno.

Když kre­a­tivci po­u­ží­vají termín „con­tent“, tak tím vlastně říkají, že jejich práce nemá žádný význam, žádný přesah, žádné as­pi­race, je to jen výstup masové pro­dukce, která musí vyjít včas & v do­sta­tečné kvan­titě, aby tím na­kr­mili stroj. Možná to tak ve sku­teč­nosti je, možná jen krmí hla­dový stroj lehké zábavy, možná ne. Ať je to jak­koli, termín „con­tent“ sa­mot­nou tvorbu de­gra­duje, když se jím ohá­nějí, není možné před­stí­rat, že je tomu jinak.

Další pří­buzný termín, s nímž se ne­ka­ma­rá­dím, je: „media con­sumption“. Důvod je v pod­statě stejný: Nebere v potaz vášně a záliby, které dik­tují proč sle­du­jeme daný pořad nebo čteme danou knihu. De­gra­duje to na ne­ut­rální proces kon­zu­mace.

V tomhle duchu se mi vy­ba­vuje track punk-rock od Mogwai, který je pod­kres­lo­ván roz­ho­vo­rem s Iggy Popem:

I'll tell you about punk-rock: punk-rock is a word used by dil­li­tante's and heart­less ma­ni­pu­la­tors about music that takes up the ener­gies and the bodies and the hearts and the souls and the time and the minds of young men who give what they have to it and give eve­ry­thing they have to it and it's a term that's based on con­tempt, it's a term that's based on fa­shion, style, eli­tism, sa­ta­nism and eve­ry­thing that's rotten about rock'n'roll.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz