k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Carrie Fisher, dead

22. 2. 2017 — k47

Tohle není žádná no­vinka. Všichni víme, že Carrie Fisher s námi není už něco přes dva měsíce.

Jasně si pa­ma­tuji, že v onen osudný den jsem na twit­teru očima pře­létl něco o CF a sr­deč­ních pro­blé­mech. Řekl jsem si „z toho se vyleží“ a scrollo­val dál. Poz­ději ten den jsem se zcela ne­zá­visle po­dí­val na wiki stránku CF a tam, hned vedle data na­ro­zení, bylo datum úmrtí – dneska. ████████████████████

A to jsem ji ani neměl příliš v oblibě. Když se vy­skytla v nějaké brit­ské panel show (na­po­sledy 21. 12. v 8 Out of 10 Cats), do­stá­val jsem ta­ko­vou tu pa­sivní dávku roz­paků. V mé hlavě byla CF známá jednou je­di­nou rolí a vnímal jsem to tak, že zbytek její ka­ri­éry vět­šina lidí ne­znala a/nebo je vůbec ne­za­jí­mal.

Ale zpráva o jejím skonu ███████████████, při­pa­dala mi nějak příliš reálná. Jack Dee řekl něco ve smyslu, že člověk pozná, že je starý, když zemře někdo v jeho věkové sku­pině a ostatní ne­ří­kají, že je to straš­livá tragé­die.

Nejsem velký fa­nou­šek sou­těže v truch­lení při úmrtí ce­lebrit, přesto jsem cítil, že je třeba se nějak pro­je­vit. Na­pa­dalo mě na ně­ja­kou zeď v Pze, která je na očích co nej­více lidem, napsat Carrie Fisher, dead nej­vět­ším možným písmem. Tohle jed­no­du­ché sdě­lení mi při­pa­dalo jako pad­noucí me­mento. Ona ze­mřela, ale ne ty. Smutné & po­vzbu­divé zá­ro­veň.

Na­ko­nec se ale nic ne­stalo. Jako vždycky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz