k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Třiapadesátiletá Češka konkuruje Muskovi

15. 12. 2017 — k47

Na úvod se musím při­znat, že ti­tu­lek je čirý clic­kbait. Ale hned nato musím dodat, že je na něm mi­k­ro­sko­pické zrnko pravdy.

Na wiki jsem se dočetl o firmě Son­nenbat­te­rie, která vyrábí ba­te­rie:

Tržby spo­leč­nosti Son­nenbat­te­rie se kaž­do­ročně více než zdvoj­ná­so­bují a je tak přímou kon­ku­rencí ba­te­ri­o­vých sys­témů spo­leč­nosti Tesla.

Do Son­nenbat­te­rie vstou­pila firma Inven Ca­pi­tal, která je dce­ři­nou firmou ČEZu, ten je ze 70% vlast­něný mi­nis­ter­stvem fi­nancí a kdo mu velí/bude velet? Schille­rová. Ona je ta tři­a­pa­de­sá­ti­letá žena. Na­ko­nec to není úplná lež, jen skoro úplná.

Brouz­dání wi­ki­pe­dií a čtení ná­hod­ných článků je dobrá re­la­xační tech­nika. Vřele do­po­ru­čuji. Když cítím tíseň, pomůže mi čtení o ja­der­ných ha­vá­ri­ích.

Další clic­kbait ti­tulky s nuk­le­ární té­ma­ti­kou by se mohly nést ve stylu „Mohly být Jaslov­ské Bo­hunice další Čer­no­byl?1 “ nebo „Si­li­kagel mohl způ­so­bit ja­derný ho­lo­kaust!“

Do dneška jsem si nebyl vědom, že naši slo­ven­ští bratři si v roce 76 a 77 pro­žili dvě ja­derné la­pá­lie. V jedné čer­s­tvý pa­li­vový článek nebyl dobře za­jiš­těn a tlak plynu ho vy­stře­lil z re­ak­toru a do pro­storu re­ak­to­ro­vého sálu začal unikat oxid uh­li­čitý, který zabil dva pra­cov­níky. Ve druhé jim v pa­li­vo­vých pru­tech zůstal si­li­kagel a když je vra­zili do re­ak­toru, způ­so­bil lo­kální pře­hří­vání a roz­ta­vení.

Jak říkám, zenové čtení.


  1. Tenhle ti­tu­lek ne­fun­guje. Nešlo by o další Čer­no­byl, pro­tože ten se stal až o deset let poz­ději. Ale co byste chtěli od clic­kbaitu?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz