k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Město vonělo čerstvým asfaltem

27. 11. 2017 — k47

Mám rád vůni čer­stvého as­faltu.

A dnešní ráno bylo celé město pro­sy­cené aro­ma­tem čer­ného bi­tu­menu. Děl­níci opra­vo­vali sil­nice, do vy­fré­zo­va­ných polí sypali směs as­faltu a štěrku, pak je za­rov­ná­vali válci, za­tímco se z hlad­kých hor­kých polí stále ještě kou­řilo.

V novém as­faltu je něco op­ti­mis­tic­kého. Jde o před­zvěst něčeho nového, nebo možná jen o do­časné zá­platy na staré pro­blémy, které stále budou vidět a nikdy ne­zmizí. Tak nebo tak je to aspoň něco, aspoň iluze změny.

Celý den jsem cítil tu ne­po­psa­tel­nou post-ka­tar­tic­kou leh­kost, která přijde jedině po ka­ta­strofě.

Za­jí­mavé, že se člověk od­hodlá ke změnám až potom, co dojde ke ne­vy­hnu­telné ohromě. Ig­no­ruje va­rovná zna­mení den za dnem, doufá, že ně­ja­kým způ­so­bem sami od sebe zmizí a pak se pod ním pro­lomí led…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz