k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bombardování začne za pět minut

8. 6. 2017 — k47

In­ter­net je nikdy ne­kon­čící stud­nice vě­do­mostí, po­div­ností a fak­to­idů, která člo­věku řekne úplně všechno, včetně věcí, které ne­žá­dal a které nemají žádný dopad na jeho bu­doucí život. Často jsou to právě jen tyhle zby­teč­nosti.

V po­dob­ném duchu jsem na­ra­zil na vtip Ro­nalda Re­a­gana pro au­di­o­tech­niky během pří­pravy svého pro­jevu:

My fellow Ame­ri­cans, I'm ple­a­sed to tell you today that I've signed le­gislation that will outlaw Russia fo­re­ver. We begin bom­bing in five mi­nu­tes.

Ne­skon­čilo to jen u sou­kro­mého žertu, do­stalo se to ven & so­vět­ský dál­něvý­chodní vo­jen­ský okruh zpo­zor­něl.

We begin bom­bing in five mi­nu­tes, je podle mě dobrý do­vě­tek pro za­kon­čení každé od­po­vědi, jak kladné tak zá­porné, který člověk strčí na konec věty, aby svého kon­ver­zač­ního part­nera trochu zne­jis­til. Něco v duchu „jestli víš co tím myslím“ nebo „v bib­lic­kém vý­znamu“. Tyhle dvě do­ká­žou zcela změnit význam ne­vinné věty a udělat z nich v mysli po­slu­chačů něco zcela jiného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz