k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Biologické stroje

30. 9. 2017 — k47

Nad tím, že všechno zblízka vypadá za­jí­ma­věji, jsem tu už žasl. Pod drob­no­hle­dem se před člo­vě­kem otevře svět ne­če­ka­ných de­tailů. Vážka pod makro-ob­jek­ti­vem není jen hmyz, ale studie de­li­kát­ních de­tailů ana­to­mie, které jsou vý­sled­kem mi­li­onů let evo­luce.

Oby­čejná ko­bylka vypadá více jako stroj než jako živý tvor. Jed­not­livé části jejího těla při­po­mí­nají sou­částky na­vr­žené v Au­to­Cadu a vy­ro­bené na CNC stroji. Všim­něte si zad­ních nohou, které vy­pa­dají spíš jako pre­cizní ob­ro­bek z hli­níku než bi­o­lo­gická tkáň. Celý chi­ti­nový krunýř má nádech ae­ro­dy­na­mic­kého šasi spa­so­va­ného z jed­not­li­vých kom­po­nent.

Po­slední fotka by měla být Tipula maxima neboli tiplice ob­rov­ská. Pozná se tak, že má velké tělo a stu­pidně malou hlavu.

+1: Fotky po­chá­zejí z okraje ryb­níka ze kte­rého vzešla ob­ra­zová nálož to­ho­hle postu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz