k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bez internetu

21. 3. 2017 — k47

Život bez in­ter­netu není zase tak špatný. Aspoň na chvíli.

Jsem doma. Vy­padne in­ter­net. Pře­svěd­čím se, že to není závada ma mém rou­teru. Není. Co se dá dělat? Co můžu dělat? V těch chví­lích stihnu tolik věcí: Sedím na pa­ra­petu okna a píšu (mám ve frontě pár věcí, které bych chtěl dopsat, na­pří­klad ty pro­klaté Lháře) nebo čtu knížky, mám jich pěknou hro­madu ve frontě: kom­plet­ního Pyn­chona, In­fi­nite Jest, tři svazky Da­nie­lewskiho Fa­mi­li­ara, dost pro případ ne­če­kané apo­ka­ly­psy, která by in­ter­net vy­ho­dila na pár let.

Být bez in­ter­netu je být svo­bodný. Aspoň na chvíli.

Evgeny Mo­rozov v tomhle ohledu zašel ještě dál a koupil si trezor s ča­so­vým zámkem do kte­rého za­ví­ral router a plá­no­val tak čas ne­ru­še­ného sou­stře­dění na práci. Oči­vidně to fun­go­valo, pro­tože v té době byl velice pro­duk­tivní, napsal ně­ko­lik knih & hro­madu článků.

Mě vět­ši­nou stačí v létě sedět na ná­stu­pišti na Hlav­ním. Tam ne­chy­tám žádnou wi-fi a můžu se v klidu pustit do všeho, co chci udělat. Navíc mi spo­jení domů od­jíždí kaž­dých ~15 minut.

Ale i přesto, když vy­padne in­ter­net, na jedné ob­ra­zovce nechám běžet ping. Když se roz­jede a dis­plej se začne plnit úspěš­nými pingy, vrátím se zpátky do online světa, jako by se nic ne­stalo.

Být of­fline je jako výlet pryč: Je to zábava, ale jen na chvíli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz