k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všichni přijdou až na tvůj pohřeb

6. 6. 2017 — k47

S blogem funk­ci­o­nálně.cz jsem začal někdy koncem roku 2012. Ne­dávno jsem si při­znal, že jsem pro něj za po­slední víc jak půlrok ne­na­psal ani čárku & ani jsem neměl touhu v tom po­kra­čo­vat. S mo­ti­vací na bodu mrazu jsem letmo na­zna­čil, že blogem s nej­větší prav­dě­po­dob­ností seknu. Hned se ozvalo pár lidí, že to rádi čtou & že jim to bude chybět. Byl jsem za ta slova po­cho­pi­telně rád, ale oka­mžitě se ozvaly sa­mo­volné cy­nické myš­lenky, které nemůžu ovlá­dat a které otáčí nožem v ráně: „Proč až teď?“ – To je jako říkat na pohřbu, že jsem měl ze­snu­lého rád. V té chvíli už je pozdě & z upřím­ných pro­jevů se stá­vají zby­tečná gesta. Kde jste byli když, ještě žil? Kde jsme byli my všichni? Je jed­no­du­ché & po­ho­dlné se tvářit, že se nic nikdy ne­změní & bude spousta času & pří­le­ži­tostí říct pravdu někdy poz­ději, ale čas plyne zá­vrat­nou rych­lostí & nebere ohledy na to, jestli jsme měli čas nebo odvahu říct něco upřím­ného svému bliž­nímu. Dobře vím, o čem mluvím: K ničemu ta­ko­vému jsem ne­na­šel odvahu už ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Ale pak jsem jeden víkend strá­vil vy­tr­va­lým pitím & pro­bu­dil jsem se s téměř do­kon­če­ným člán­kem pro funk­ci­o­nálně.cz. Zatím to vypadá, že se konec o ně­ja­kou chvíli od­kládá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz