k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Postmodernisté neberou antipsychotika

16. 11. 2017 — k47

Po­kra­čo­val jsem v čtení o po­ru­chách my­šle­ní, schi­zofre­nii a an­tipsy­cho­ti­cích—lécích, které mají po­tla­čit po­ru­chy my­šle­ní.

De­fi­ni­ce schi­zofre­nie je „stav, kdy člověk může vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou sku­teč­né, věřit věcem, které nejsou prav­di­vé nebo se cítit ne­ob­vykle po­dezří­va­vě a zma­te­ně“.

Ne­za­hr­nu­je tato di­a­gnó­za i kon­spi­ra­č­ní te­o­re­ti­ky a lidi, kteří věří dez­in­for­ma­cím? Věří něčemu, co není prav­di­vé a ob­vykle jsou po­de­zí­ra­ví k au­to­ri­tám a těm, kteří tvrdí, že jejich svět je po­sta­ve­ný na lžích. Není pak v tomto světle Trump ul­ti­mát­ním schi­zofre­ni­kem. Ohýbá re­a­li­tu, tak jak se mu to zrovna zlíbí a věří v po­div­ná fakta. Prav­dě­po­dob­ně ne, Trump je hlavně chro­nic­ký lhář a narcis.

Ale exis­ten­ce an­tipsy­cho­tik, které mají po­tla­čit po­ru­chy my­šle­ní, zna­me­ná, že lé­ka­řská věda před­po­klá­dá, že exis­tu­je jeden ofi­ci­ál­ní a zdravý způsob my­šle­ní. S tímto přístu­pem by mohli mít pro­blém zarytí post­mo­der­nis­té. V optice an­tipsy­cho­tik exis­tu­jí zdravé a ne­zdra­vé způ­so­by my­šle­ní. Pravda, v kli­nic­kých po­jmech je rozdíl mezi dvěma stavy ob­rov­ský, jako třeba je pa­ra­no­id­nínení pa­ra­no­id­ní. Ale pak je otázka, co je po­ru­cha my­šle­ní a co jsou vý­sled­ky vlast­ních zku­še­nos­tí?

Jako pří­klad může slou­žit Arno Schmi­dt. Wi­ki­pe­die o něm říká:

Schmi­dt was a strict in­di­vi­du­a­list, almost a so­lip­sist. Di­sa­f­fec­ted by his ex­pe­ri­en­ce of the Third Reich, he had an ex­tre­me­ly pes­si­mis­tic world view. In Sch­war­ze Spie­gel, he de­scri­bes his utopia as an empty world after an an­thro­po­ge­nic apo­ca­ly­p­se.

Jeho zku­še­nost s třetí říší v něm za­ne­cha­la ex­trém­ně pe­si­mis­tic­ký pohled na svět. Jeho utopie byl svět zniče­ný lidmi vy­vo­la­nou ka­ta­stro­fou. Je tohle po­ru­cha my­šle­ní, snít o ab­so­lut­ní ka­ta­stro­fě, pro­tože se lidé nemůžou po­le­pšit a jejich povaha vždy ukáže jen to nej­horší, nebo je to ro­zum­ný závěr vy­vo­ze­ný z vlast­ních zku­še­nos­tí? Nevím. Jen jedno je jisté: Post­mo­der­nis­té ne­be­rou an­tipsy­cho­ti­ka.

+1: Když si za­č­ne­te číst o an­tipsy­cho­ti­cích na­ra­zí­te na psy­cho­ak­tiv­ní kle­no­ty ne­bý­va­lé krásy jako rispe­ri­don. Po­dí­vej­te se na všech­ny ve­d­lejší účinky uve­de­né na pří­ba­lo­vém letáku. Až 1 z 1000 pa­ci­en­tů si může vy­pěs­to­vat krevní sra­že­ni­ny v žilách, které, když se utrh­nou, můžou vést k em­bo­lii plic & smrti. Jasně si pa­ma­tu­ji svého ob­lí­be­né­ho dok­to­ra, že když mluvil o em­bo­lii, žasl nad tím, jak velké kusy sra­že­ni­ny vlast­ně jsou. Myslel si, že jde jen o ma­lič­ké kusy, ale ve sku­teč­nos­ti emboly/vmetky můžou být gi­gan­tic­ké.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz