k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Postmodernisté neberou antipsychotika

16. 11. 2017 — k47

Po­kra­čo­val jsem v čtení o po­ru­chách myš­lení, schi­zofre­nii a an­tipsy­cho­ti­cích—lécích, které mají po­tla­čit po­ru­chy myš­lení.

De­fi­nice schi­zofre­nie je „stav, kdy člověk může vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou sku­tečné, věřit věcem, které nejsou prav­divé nebo se cítit ne­ob­vykle po­de­zří­vavě a zma­teně“.

Ne­za­hr­nuje tato di­a­gnóza i kon­spi­rační te­o­re­tiky a lidi, kteří věří dez­in­for­ma­cím? Věří něčemu, co není prav­divé a ob­vykle jsou po­de­zí­raví k au­to­ri­tám a těm, kteří tvrdí, že jejich svět je po­sta­vený na lžích. Není pak v tomto světle Trump ul­ti­mát­ním schi­zofre­ni­kem. Ohýbá re­a­litu, tak jak se mu to zrovna zlíbí a věří v po­divná fakta. Prav­dě­po­dobně ne, Trump je hlavně chro­nický lhář a narcis.

Ale exis­tence an­tipsy­cho­tik, které mají po­tla­čit po­ru­chy myš­lení, zna­mená, že lé­kař­ská věda před­po­kládá, že exis­tuje jeden ofi­ci­ální a zdravý způsob myš­lení. S tímto pří­stu­pem by mohli mít pro­blém zarytí post­mo­der­nisté. V optice an­tipsy­cho­tik exis­tují zdravé a ne­zdravé způ­soby myš­lení. Pravda, v kli­nic­kých po­jmech je rozdíl mezi dvěma stavy ob­rov­ský, jako třeba je pa­ra­no­idnínení pa­ra­no­idní. Ale pak je otázka, co je po­ru­cha myš­lení a co jsou vý­sledky vlast­ních zku­še­ností?

Jako pří­klad může slou­žit Arno Schmidt. Wi­ki­pe­die o něm říká:

Schmidt was a strict in­di­vi­du­a­list, almost a so­lip­sist. Di­sa­f­fec­ted by his ex­pe­ri­ence of the Third Reich, he had an ex­tre­mely pes­si­mis­tic world view. In Sch­warze Spie­gel, he de­scri­bes his utopia as an empty world after an an­thro­po­ge­nic apo­ca­ly­pse.

Jeho zku­še­nost s třetí říší v něm za­ne­chala ex­trémně pe­si­mis­tický pohled na svět. Jeho utopie byl svět zni­čený lidmi vy­vo­la­nou ka­ta­stro­fou. Je tohle po­ru­cha myš­lení, snít o ab­so­lutní ka­ta­strofě, pro­tože se lidé ne­mů­žou po­lep­šit a jejich povaha vždy ukáže jen to nej­horší, nebo je to ro­zumný závěr vy­vo­zený z vlast­ních zku­še­ností? Nevím. Jen jedno je jisté: Post­mo­der­nisté ne­be­rou an­tipsy­cho­tika.

+1: Když si za­čnete číst o an­tipsy­cho­ti­cích na­ra­zíte na psy­cho­ak­tivní kle­noty ne­bý­valé krásy jako rispe­ri­don. Po­dí­vejte se na všechny ve­d­lejší účinky uve­dené na pří­ba­lo­vém letáku. Až 1 z 1000 pa­ci­entů si může vy­pěs­to­vat krevní sra­že­niny v žilách, které, když se utrh­nou, můžou vést k em­bo­lii plic & smrti. Jasně si pa­ma­tuji svého ob­lí­be­ného dok­tora, že když mluvil o em­bo­lii, žasl nad tím, jak velké kusy sra­že­niny vlastně jsou. Myslel si, že jde jen o ma­ličké kusy, ale ve sku­teč­nosti emboly/vmetky můžou být gi­gan­tické.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz