k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

371 a 173 CQB

10. 12. 2017 — k47

Ne­dávno jsem byl fotit se starou dobrou 371 – air­sof­to­vým usku­pe­ním, které ope­ruje už víc jak 15 let – a chtěl jsem se po­dě­lit o ně­které ve­d­lejší fotky z pro­jektu. Bo­hu­žel ty byly sou­částí em­bar­go­va­ného bloku & ne­chtělo se mi řešit, jestli ta která může ven. Em­bargo na první pohled ne­pů­so­bilo nijak ofi­ci­álně, pro­tože █████ jen napsal něco ve stylu „zatím to nikde ne­sdí­lejte, vy bukvice“. To je ale velice se­ri­ózní ozná­mení, které má zá­vazný cha­rak­ter a když dojde k po­ru­šení, na se scéně začnou ob­je­vo­vat levní práv­níci na levném ko­ka­inu & rusky mlu­vící rváči. Jinými slovy se mi do toho ne­chtělo moc šťou­rat.

Místo toho jsem pro­hra­bal archiv, našel blok fotek z dáv­ného tré­ninku, kde 371 spolu s 173 cvi­čili CQB, a re­e­di­to­val jsem jich pár do silně kon­trastní čer­no­bílé. Byly to jedny z prv­ních snímků, které jsem po­ří­dil s bleskem & tehdy jsem si za­mi­lo­val násilí & agre­si­vitu skry­tou v ex­plozi nahého světla.

Na flic­keru jsem před pár dny ob­je­vil člo­věka, který dělá street photo jen ve dvou bar­vách a říkám si, že bych chtěl dělat něco ta­ko­vého1 . Čer­no­bílý formát je určený pro vysoký kon­trast, po­strádá di­menzi barvy a proto snese trochu zne­u­ží­vání jas­ných světel a hlu­bo­kých ne­ú­pros­ných stínů spá­le­ných na uhel.

Navíc mi při­padá, že když edi­tuji v BW a pak přepnu do barvy, vý­sle­dek vypadá docela k světu a navíc je proces o něco jed­no­dušší, pro­tože se ne­mu­sím za­bý­vat tou jednou extra di­menzí.

Ale to se za­ke­cá­vám, tady jsou ty fotky:

  1. Po­pravdě, čer­no­bíle skon­čil kon­cert As­t­ro­nau­ta­liseKru­ci­pusku. To ale nebyl záměr, jen bylo jed­no­dušší eli­mi­no­vat pro­měn­livá a ne­spo­leh­livá světla v Lu­cerně.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz