k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

1/4

2. 4. 2017 — k47 (♪)

Pře­žili jsme apríla.

Jako první jsem na­ra­zil na ob­vyklé žvásty na Scala blogu, pak na mě vy­ba­flo něco po ote­vření dark­table (ne­zjis­til jsem, co to je & co by to mělo dělat, jen mě to roz­ho­dilo) a na­ko­nec po­sádka Red Letter Media mlu­vila o ne­e­xis­tu­jí­cím filmu Horse Ninja. RLM ex­tra­va­ganza byla docela fajn, pro­tože ob­ratně ba­lan­co­vala na hraně fikce & re­a­lity a ze za­čátku se nedalo říct, že jde o sou­část 1/4 di­verzí. Do­konce jsem v jedné chvíli začal hledat něco o tom filmu. Pak mi došlo, jakou hru vlastně hrají. RLM se věnují spoustě špat­ných sku­teč­ných filmů & proto jeden hrozný fik­tivní film nijak ne­vy­ční­val.

Na druhou stranu je 1/4 dobrý tré­nink pro sku­teč­nost. Je to jeden den v roce, kdy ke zprá­vám všichni při­stu­pují se skepsí & s kri­tic­kým po­hle­dem. Vědí, že někdo tam venku je chce dostat, pod­vést & lhát jim. Kdy­bychom měli tuhle per­spek­tivu každý den v roce, možná by ko­lek­tiv­ními neu­rony ne­ko­lo­valo tolik fa­leš­ných zpráv, dez­in­for­mací a uměle vy­pěs­to­vané ne­ná­visti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz