k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Nula milimetrů

27. 3. 2017 — k47 (♪)

Ko­nečně mám vousy delší než vlasy. Ale ne­vy­pa­dám jako Karl Marx, šel jsem na to z druhé strany.

Si­tu­ace na mojí hlavě je jako bo­jiště zá­ko­pové války. Nic moc se tam nedá za­chrá­nit & nej­lepší, v co můžu doufat, je brzký konec & sestřih Jasona Stathama. Dalo se to čekat, pro­tože nejméně čtyři ge­ne­race zpátky byly všichni před­kové ho­lo­hlaví. Tohle aspoň po­tvr­zuje, že nejsem ado­p­to­vaný. (Je to zvláštní pocit si sku­tečně naplno uvě­do­mit, že jste z 50% jedním z vašich █████ & to je váš osud, kte­rého se ne­mů­žete zbavit, ne­mů­žete tu jednu po­lo­vinu od­ře­zat skal­pe­lem.)

V po­sled­ních mě­sí­cích jsem začal zkra­co­vat. Začal jsem s 12 mi­li­me­try, chvíli s tím na zkoušku žil, pak se ostří­hal na 9 mm, zase s tím pár týdnů fun­go­val, pak to zkrá­til 6 mm, zase test, sestři­hal 3 mm & teď jsem udělal po­slední krok: nula mi­li­me­trů. Tedy ne úplně nic, ale jen tolik, kolik dovolí stro­jek bez ná­stavce. Bude to spíš někdo kolem jed­noho mi­li­me­tru, ale to se už po­hy­buje v dél­kách, které spa­dají do ka­te­go­rie „bez vlasů“.

Ale musím říct, že to není to špatný. Navíc jsem ko­nečně na vlastní oči viděl tu jizvu ██████████, kterou mám █████████████████████████.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz