k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pokaždé, když se podívám, je to o něco horší

25. 2. 2022 — k47

Jsou to dva roky, jeden měsíc & pár dnů, co jsem ležel v po­steli s lap­to­pem vy­ba­lan­co­va­ným na hrudi a ne­u­stále F5koval wiki stránku 2019–2020 novel co­ro­na­vi­rus out­break, hla­dový po čer­s­tvých in­for­ma­cích, co přesně se děje na druhé straně pla­nety. Aniž bych to mohl vědět, sle­do­val jsem po­čátky glo­bální ka­ta­strofy, která ná­sle­du­jící roky bude za­sa­ho­vat do života kaž­dého člo­věka na pla­netě.

Dnes mi došlo, že se na­chá­zím ve stejné si­tu­aci – stejná postel, stejný laptop, jen stránka se změ­nila. Ivazi ko­ro­na­viru do našich plic na­hra­dila Pu­ti­nova invaze na Ukra­jinu. A po­každé, kdy refre­shnu stránku, je to o něco málo horší. Ruská agrese po­kra­čuje, počet obětí a rozsah škod na­růstá, 100000 lidí mohlo opus­tilo své domovy, vy­hlá­šení stan­ného práva, plná mo­bi­li­zace ukra­jin­ské armády, zákaz mužům ve věku 18-60 let opus­tit zemi. Po­každé, když se po­dí­vám, při­padá mi, že jsme spadli hlou­běji do díry, která nemá dno.

V tom mě pře­padl pocit čiré ab­sur­dity – ležím na po­steli a nám před sebou ak­tu­ální mapu bo­jo­vých ope­rací, bom­bar­do­va­ných měst, po­stupu vojsk a sta­tis­tiky ztrát a obětí. Tohle není jen abs­traktní kon­cept, tohle se děje právě teď. Po­cho­pi­telně, člověk tohle všechno , přesto je od re­a­lity izo­lo­vaný a ne­při­padá mu to úplně sku­tečné, necítí to na hlubší, by­tostné a pri­mi­tivní úrovni, jeho ješ­těří mozek ne­křičí ne­ko­neč­ným stra­chem, ne­trefí ho to jako cihla do zá­tylku. Ob­vykle ne, až pak jednou naplno. Pro­boha. 700 ki­lo­me­trů na východ, ob jednu re­pub­liku, ex­ploze otřásly Lvovem. Když se po­sta­víte na špičky a pohled upřete na ho­ri­zont, můžete vidět obrysy země, kde zuří Pu­ti­nova ne­smy­slná válka. Tohle není mlhavý kon­flikt, který pro­bíhá někde tam daleko, tohle je válka na zá­praží Evropy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz