k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sčítání ptáků 2022

13. 1. 2022 — k47

Proč mi nikdo neřekl, že se každý rok koná sčí­tání ptac­tva? Or­ni­to­lo­gové tomu říkají Ptačí ho­dinka a během ní vy­zý­vají ši­ro­kou ve­řej­nost, aby ve vy­hra­ze­ném čase po­čí­tali ptáky, nej­čas­těji kolem kr­mí­tek. Kdy­bych to věděl, taky bych se zú­čast­nil a při­spěl daty o lé­ta­jí­cích di­no­sau­rech, kteří hodují v bufetu Cela.

I když by to jako ob­vykle nej­spíš byli jen další kosi a vrabci. Jako tady pár exem­plářů na fot­kách z po­sled­ních měsíců.

Navíc mi při­padá, že okříd­le­ných stráv­níků, co na­vště­vují moje kr­mítko, nebude moc. Byl bych docela rád, kdy­bych do­ká­zal roz­po­znat in­di­vi­du­ální ptáky, ale všichni mi při­pa­dají ±stejní. Poznám samce od samice, po­cho­pi­telně, ale tím to hasne. Kolik kosů za­lé­tává k oknům Cely? Mi­ni­málně jeden, ma­xi­málně všichni mo­men­tálně žijící je­dinci. Bude to něco mezi dvěma ex­trémy, kolik, ale ne­od­hadnu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz