k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Prší, prší

7. 2. 2022 — k47

Mám rád tohle počasí, na­jed­nou se oteplí, sníh roz­taje, ale pří­roda stále spí. Kra­jina je pustá, šedá a vy­čká­va­jící. Cesty nejsou zmrzlé a neprší – ide­ální pod­mínky pro užit­ko­vou jízdu na kole. Přesně v tomhle pod­nebí jsem zas jel něco vy­ří­dit do nej­bliž­šího města, pár ki­lo­me­trů jízdy přes pole a lesy, krásné. Během jízdy jsem měl tak dobrou náladu, až mě to šo­ko­valo, zpíval jsem, tančil na kole, plný života a ener­gie. První ná­znaky, že zima brzy od­zi­muje a ne­pr­šelo.

To je dů­le­žité. Za jízdy jsem pře­mýš­lel, když člověk chce po­u­ží­vat kolo jako hlavní užit­kový do­pravní pro­stře­dek po vět­šinu roku, jakou šanci má, že zmokne. Nikdo nechce pro­mok­nout, déšť může přijít náhle a když jezdec není při­pra­ven, má smůlu.

Skočil jsem na web ČHMU, vybral ně­ja­kou blíz­kou me­te­osta­nici a z ní vy­cu­cal data o denním úhrnu srážek, úřad nabízí čísla za po­slední 4 dekády. Vý­sled­kem je tenhle mini-graf. Uka­zuje počet dnů v roce, kdy na­pa­dalo víc než X mm srážek. Me­di­á­nový rok má 140 dnů s de­te­ko­va­tel­nými sráž­kami (přes 0.1 mm), 100 dnů, kdy na­pr­šel aspoň mi­li­metr a jen 40 dnů, kdy na­padlo víc než 5 mi­li­me­trů. To není nijak zlé. 225 dnů neprší vůbec.

Data za­hr­nují déšť i sníh s tím, že sníh je pro jízdu na kole méně ne­pří­jemný. Abych tohle odhadl, musel bych data spojit s prů­měr­nými den­ními tep­lo­tami, pak by se dalo vy­de­du­ko­vat, kdy pršelo a kdy na zemi ležel suchý, kdy mokrý a kdy ledový sníh. Ale do toho jsem se ne­chtěl pouš­tět.

Jo a ještě: Jde o srážky během celého dne, člo­věku ale bude vadit jen déšť v určité hodiny. Přes noc spí, nikam nejde. Tohle sni­žuje ne­pří­jem­nost dnů s malým množ­stvím srážek, kdy naprší přes noc nebo to uschne než se budu večer vracet domů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz