k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Povinné očkování nebo povinná nákaza

9. 1. 2022 — k47

Takže po­vinné oč­ko­vání visí ve vzdu­chu, co? Kon­tro­verzní téma. A každý má svůj ještě kon­tro­verz­nější názor. Já se za­čí­nám při­klá­nět k sou­hlasu. Jen to udě­lejte, proč ne? Roz­hodně by šlo o způsob, jak do­sáh­nout kon­krét­ního po­zi­tiv­ního vý­sledku, pokud si teda po­tr­píte na tyhle věci. Je to dobré? Je to špatné? Je to le­gální? Nevím. Ale bylo by to efek­tivní.

Sku­pina 14 se­ná­torů přišla s ústavní stíž­ností proti tomuto kroku. Jedna z ná­mi­tek je, že lidi, než aby pod­stou­pili tri­vi­ální úkon ve­řej­ného zdraví, budou en-masse od­chá­zet ze za­měst­nání, kde se po nich po­ža­duje vak­ci­nace & pak budou chybět. Stane se to? Po­chy­buju. Pohled za hra­nice: Newy­or­ská po­li­cie, 35000 členů, odešlo jich 34. Kli­nika Mayo, 73000 za­měst­nanců, vy­ho­dili 700 z nich, kteří se ne­chtěli nechat oč­ko­vat. Pár jich jistě udělá humbuk, ale když jde do tuhého a musí se vy­bí­rat mezi za­měst­ná­ním a oč­ko­vá­ním, sklopí hlavu a budou dělat, jako že nikdy nic ne­ří­kali. Jen málo je od­hod­la­ných tak silně.2

Další důvody stíž­nosti:

Ústavní stíž­nost […] se­psali kvůli tomu, že bývalá vláda ne­hle­dala jiné cesty ochrany spo­leč­nosti. Jako pří­klad uvedl Rů­žička tes­to­vání na pro­ti­látky proti ko­ro­na­viru. Se­ná­torka a ini­ci­á­torka podání Alena Der­ne­rová z klubu STAN zmí­nila ko­lek­tivní imu­nitu.

Ta­hleta Der­ne­rová, po­vo­lá­ním dětská neu­ro­ložka, kdo je to zač? A proč mluví o ko­lek­tivní imu­nitě?

Hledal jsem a moje hle­dání bylo vy­sly­šeno. Pár měsíců na­zpá­tek podala nebo se aspoň při­dala k žalobě na naší vládu u me­zi­ná­rod­ního soudu v Haagu

Se­ná­torky Jitka Cha­lán­ková […] a Alena Der­ne­rová […] po­žá­daly Me­zi­ná­rodní trestní soud v Haagu, aby vy­šet­řo­val před­sta­vi­tele české vlády. Po­de­zí­rají je ze zlo­činů proti lid­skosti. Dů­vo­dem jsou vládní opat­ření, která podle nich zvý­hod­ňují oč­ko­vané proti ko­ro­na­viru a ome­zují ne­oč­ko­vané.

Pravda, český pří­stup vždy jel pan­gej­to­vou me­to­dou: buď klí­de­ček nebo všechno zavřít, nikdy nic mezi a nikdy se na nic ne­při­pra­vo­vat.

„Vláda, její po­radci a všichni ti od­bor­níci, kteří řídí naši zemi v této co­vi­dové době ne­re­spek­tuji fakt, že oč­ko­vání proti covid-19 je za­lo­ženo pouze na ex­pe­ri­men­tál­ních vak­cí­nách, které jsou stále ve fázi kli­nic­kého hod­no­cení. Proto je ja­ký­ko­liv tlak na oč­ko­vání zcela ne­e­tický a ne­mo­rální,“ dodaly se­ná­torky.

Ex­pe­ri­men­tální vak­cíny, pa­ma­tujte si to.

[…] po­ža­dují, aby Me­zi­ná­rodní trestní soud za­sta­vil oč­ko­vání čes­kých občanů a na­ří­dil za­sta­vit všechna řízení, která po­ru­šují právo lidí při­jí­mat oč­ko­vací látku pouze s jejich in­for­mo­va­ným sou­hla­sem. Chtějí také, aby soud za­kro­čil proti vy­nu­co­vání tes­to­vání proti ko­ro­na­viru SARS-CoV-2 či oč­ko­vání proti one­moc­nění covid-19.

V tomhle článku se ztra­tilo pár de­tailů z pů­vodní tis­kové zprávy

Dále aby soud dů­razně za­kro­čil proti or­gá­nům ve­řejné moci, ve­řej­ným i sou­kro­mým in­sti­tu­cím, včetně škol i za­měst­na­va­telů, vy­nu­cu­jí­cím na svých pod­ří­ze­ných tes­to­vání proti ko­ro­na­viru SARS-CoV-2 či oč­ko­vání proti one­moc­nění covid-19.

Kdo­koli kdo vy­nu­cuje oč­ko­vání nebo do­konce jenom tes­to­vání, ver­bo­ten!

Kromě toho se v tis­kovce píše taky tohle:

V něm na­vr­ho­va­telé kromě jiného žádají tri­bunál o pro­šet­ření dosud ne­zod­po­vě­zené otázky sa­mot­ného původu ko­ro­na­viru, který se stal ná­stro­jem ce­lo­svě­tové dis­kri­mi­nace a se­gre­gace oby­va­tel,“

To začíná smrdět. Ne­psala to ná­ho­dou Peková?

In­sti­tut jehož zá­stupci se k žalobě také při­dali v jedné ze svých žalob píše: „V sou­vis­losti s možným ší­ře­ním one­moc­nění covid-19 tudíž ne­e­xis­tuje žádný rozdíl mezi oso­bami oč­ko­va­nými a ne­oč­ko­va­nými“, což je ka­te­go­ricky ne­prav­divé tvr­zení. Ne­e­li­mi­nuje přenos zcela, přesto sníží jeho šanci. Další pří­klad klam­ného uva­žo­vání, že jediné dvě mož­nosti jsou 100% nebo 0%.


dalším roz­ho­voru zmíní:

„Říkám [ro­di­čům], jistě, nechte ho na­oč­ko­vat. Ale sa­mo­zřejmě, když by za mnou přišla ma­minka s de­se­ti­le­tým dí­tě­tem, které je zdravé jako řepa, tak můj osobní názor je ne­oč­ko­vat,“ tvrdí a dodává, že ona sama – na rozdíl od jiných – ale také není žádný „vak­ci­nační vak­ci­no­fil“.

Zdravé ne­oč­ko­vat. I když se po nákaze můžou stát velice ne­moc­nými. Čemuž pře­de­jde oč­ko­vání. Což je jejich smysl. Snížit riziko.

EMA oč­ko­vání pro děti pod­po­řila, pro­tože i pro ně, i pro jinak zdravé, pří­nosy pře­va­žují nad riziky. Pro­bíhá tře­ti­no­vou dávkou a ta stačí k na­vo­zení po­rov­na­telné úrovně ochrany, jako u star­ších lidí s plnou dávkou.

„Jsem pro zdravý rozum, zá­kladní oč­ko­vací schéma a jsem ráda, když si lidé mohou vybrat,“ tvrdí a dodává, že to platí pro oč­ko­vání obecně, nejen to proti covidu-19.

Zdravý rozum, mož­nost volby, přesně tím se ohá­nějí anti-va­xxeři, pro­tože to zní ne­kon­fliktně a ro­zumně. Chtějí, aby si lidé mohli vybrat, proti tomu nikdo nemůže pro­tes­to­vat, jen to přesně jde proti smyslu vak­ci­nace, kdy nej­větší ochranu dáváme ostat­ním, když je nás co nej­více chrá­něno.

(Tady zase padají ta jemná slova: „Říkám ano, vak­ci­nujme, ale ro­zumně.“ Be­ne­fity pře­va­žují nad ne­ga­tivy, tudíž oč­ko­vání je ro­zumné, QED)

Co se týče sa­motné in­fekce, je pře­svěd­čena, že covid-19 spo­leč­nost řádně pro­mo­řil.

[…]

„Dů­le­žitý je pro mě počet pa­ci­entů v ne­moc­ni­cích. A pokud je počet pa­ci­entů dlou­ho­době 30 a na ven­ti­lá­to­rech jsou dva, tak bych z toho covidu ne­dě­lala vůbec žádný pro­blém. Podle mě jsme sakra pro­mo­ření, ten virus tady je, a my se s ním musíme naučit žít. Tedy si myslím, že bychom mohli být op­ti­mis­tič­tější, a hlavně by nikdo neměl nikoho stra­šit,“ říká.

Ups. To bylo v čer­venci 2021, přesně upro­střed ti­chého léta mezi dvěma po­sled­ními vlnami. Pro­mo­ření jsme nebyli. (Nebyla jediná. Imu­no­log Šin­kora v srpnu také pro­hla­šo­val, že už máme ko­lek­tivní imu­nitu a musíme sundat re­spi­rá­tory, vy­sta­vit se při­ro­ze­ným pa­to­ge­nům. Peková tvr­dila, že do vánoc virus zmizí. Šmucler taky dřív říkal, že už je hotovo.)


Tady kri­ti­zuje tes­to­vání, oč­ko­vání a cel­kově ro­zumné vážení rizik omi­k­ronu.

[Der­ne­rová] dále kri­ti­zuje vládou ohlá­šené tes­to­vání na pra­co­viš­tích. Podle ní totiž bude příliš drahé a bude vlastně „ilu­zorní“. „Tes­to­vání bude stát příliš mnoho peněz, tes­to­vala bych ma­xi­málně sympto­ma­tické je­dince,“ kon­sta­to­vala se­ná­torka.

Bylo by to drahé v po­rov­nání s čím? BISOP píše:

Pokud tedy bylo efek­tivní re­pro­dukční číslo va­ri­anty omi­k­ron ve Velké Bri­tá­nii k 10. pro­sinci větší než 3[1], včasné vy­tra­so­vání a izo­lace jed­noho ri­zi­ko­vého kon­taktu by v prů­měru mělo vést k re­dukci R zhruba o jednu tře­tinu.

I s po­lo­viční účin­ností by systém tra­so­vání stále sni­žo­val R o zhruba 15 %, což od­po­vídá zhruba efektu uza­vření celých sek­torů eko­no­miky, jako je po­hos­tin­ství (17.5 %).

V po­rov­nání s ka­ta­stro­fou a ná­sled­ným ne­ko­neč­ným kr­če­ním a če­ká­ním až se si­tu­ace uklidní, je vše levné. Pro před­stavu: ČR si ob­jedná 50000 dávek léku proti covidu za ~mi­li­ardu. Kul­veit ne­dávno psal o prav­dě­po­dob­nosti a riziku & myslím že je to re­le­vantní.

A pak tohle:

„Chtěla bych říct, abychom omi­k­ro­nem ne­stra­šili. Může pro svět při­nést spásu, třeba se tím pro­mo­říme a budeme moci nor­málně žít,“

Nejen že to zní jako něco, co by řekl Šmucler, ale jde o klí­čový dílek do mo­zaiky od­pí­rač­ství: Získat do­sta­teč­nou ko­lek­tivní imu­nitu virem je z ně­ja­kého důvodu lepší, než ji získat oč­ko­vá­ním. Oč­ko­vání je špatné, pro­tože bojím bojím, zato virus je pří­rodní. Jestli oč­ko­vání není po­vinné, ať už de-fakto nebo ze zákona, a je to jen na zod­po­věd­nosti kaž­dého jed­not­livce, pak se po­vin­nou stává nákaza. Zvláštní pochod myš­le­nek vedl k to­muhle mozko­vému prec­líku.

Na­ka­zíme se omi­k­ro­nem, což je z důvodů ne­spe­ci­fi­ko­va­ných pre­fe­ro­váno před even­tu­a­li­tou se nechat oč­ko­vat a čelit nákaze až potom, s imu­nit­ním sys­té­mem již při­pra­ve­ným. Navíc to před­po­kládá, že omi­k­ron je vý­razně mír­nější, vede k trvalé ne­kle­sa­jící imu­nitě a po pro­mo­ření na­stane konec pan­de­mie1 a ne­na­stane ekvi­lib­rium chřipky, kdy virus cir­ku­luje světem a k dalším mu­ta­cím bude mít vždy dost pří­le­ži­tostí (co třeba BA.2). Když oč­ko­vání nemůže být po­vinné nebo téměř uni­ver­zální, po­vin­nou se stane nákaza omi­k­ro­nem a to nás musí učinit imunní navždy. Jestli ne, pak by přišly vniveč všechny rizika, které s sebou nemoc obnáší. Při­padá mi, že je v tom víc než malé množ­ství když. Přání se stalo otcem myš­lenky.

Celé je to protkané tvr­ze­ním, že vak­cíny jsou špatné a nákaza je při­ro­zená a tudíž lepší. Pa­ma­tu­jete, co tvr­dila výše: ex­pe­ri­men­tální vak­cíny.

To stejné se píše v petici De­kla­race lékařů k nátlaku na oč­ko­vání, kterou Der­ne­rová také po­de­psala. Petice je plná ne­pravd a zavání kon­spi­rač­ního odóru:

Der­ne­rová tuto de­kla­raci po­de­psala a v roz­ho­vo­rech opa­kuje ně­které v ní zmí­něné ne­pravdy. (Četl jsem jich mnohem víc než od­ka­zuju, velká část jich vyšla v al­ter­na­tiv­ních mé­di­ích, co nemají velkou kre­di­bi­litu. Kdo by to byl řekl?)

Takže v mých kni­hách patří k anti-va­xxe­rům a jejich spo­jen­cům. Ono je možné, že ji sku­tečně jde pouze o otázku le­ga­lity po­vin­ného oč­ko­vání, ale to co jsem našel, působí, že to není tak prosté. A i když, dělá to tak­ticky velice na­iv­ním stylem, jež ote­vřeně na­hrává od­pí­ra­čům oč­ko­vání. V tom pří­padě je jejich uži­tečný idiot.


  1. Tady:

„Čili to je další ar­gu­ment pro to, že to tak­zvané pro­mo­řo­vání má jen ome­zený smysl. Ten člověk bude asi pořád chrá­něný bu­něč­nou imu­ni­tou a průběh nemoci nebude tak vážný, ale bez­po­chyby se na­ka­zit může. A je to i další ar­gu­ment pro to, že tes­to­vání pro­ti­lá­tek má jen ome­zený smysl,“ zdů­raz­ňuje Kon­va­linka s tím, že pro­ti­látky zís­kané proti deltě na omi­k­ron ne­stačí.

„[…] Na datech velmi pře­svěd­čivě do­ka­zují, že za­tímco pro­ti­látky proti deltě ne­stačí za­sta­vit in­fekci omi­k­ro­nem, tak naopak to ne­platí. Omi­k­ron způ­sobí vznik pro­ti­lá­tek, které jsou účinné proti všem zatím známým va­ri­an­tám viru,“ těší Kon­va­linku.

„[…] Ale kdyby se to po­tvr­dilo, tak by to byla velmi dobrá zpráva. Zna­me­nalo by to, že pro­mo­ření omi­k­ro­nem do značné míry a s velkou prav­dě­po­dob­ností za­staví epi­de­mii.

Nebo tady

Takové úvahy, že se všichni teď pro­mo­říme omi­k­ro­nem a budeme mít pro­ti­látky, jsou pro­ble­ma­tické, pro­tože se nám lehce může stát tatáž si­tu­ace – tedy že se někde vy­šlechtí taková va­ri­anta, která opět vymění všechna místa, proti kterým máme teď pro­ti­látky, to zna­mená místa v omi­k­ronu, a vznikne zase nějaká další va­ri­anta.

  1. Z pro­testů proti po­vin­nému oč­ko­vání:

Účast­níci shro­máž­dění ale tles­kali také zá­stupci Ná­rodní de­mo­kra­cie, kterou mi­nis­ter­stvo vnitra opa­ko­vaně zmi­ňo­valo ve zprá­vách o ex­tre­mismu. Podle řeč­níka je pan­de­mie při­pra­vená stej­nými lidmi, kteří stojí za te­ro­ris­tic­kými útoky 11. září 2001 nebo ší­ře­ním chem­trails,

Na pódiu vy­stou­pilo ně­ko­lik řeč­níků, mezi nimi i před­seda Děl­nické strany so­ci­ální spra­ve­dl­nosti Tomáš Vandas.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz