k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

První dny na opalování

29. 3. 2022 — k47

Už to začíná. První dny v roce, kdy můžu jen tak po­le­há­vat na balóně pouze v šort­kách a na černém roz­pá­le­ném as­faltu se nechat bom­bar­do­vat IR a UV zá­ře­ním. Jedním pro pocit pří­jem­ného let­ního tepla, kdy svět působí jako že je stvo­řen spe­ci­ficky pro naše křehké tě­lesné schránky a ne­snaží se nás na každém kroku zabít, druhým pro zdravé opá­lení a/nebo ra­ko­vinu kůže. Ne že by to někdo ocenil & ne že bych se snažil cíleně vy­vo­lat pig­men­taci, přesto se to děje, jako ve­d­lejší efekt le­no­šení v per­fektní výhni. Fi­nální moment kaž­dého z nás se ode­hraje v po­lo­kruhu lidí, kteří uklá­dají hrst popela do žulové kra­bice, a to jen když budeme mít štěstí, tak proč si neužít pár pří­jem­ných pocitů, žejo?

Má to jen pár drob­ných ne­do­statků. Ne všichni si začali být vědomi, že ven­kovní tep­loty se vy­špl­haly do pří­jem­ných výšek (18°C ve dvě od­po­ledne) a stále topí, jako kdyby ka­len­dář uka­zo­val pro­si­nec. A topí dřevem. Uvnitř pomalu začíná být příliš horko na pros­tou exis­tenci (22.5˚C je hra­nice, kdy za­čí­nám nosit kraťasy & jinak nic), ale když otevřu okna, abych vy­vě­ral, dovnitř se nažene smrad kouře. Po­ci­tově jaro mohlo začít, ale stále smrdí jako nej­hlubší zima.

Kromě toho a drob­nosti, že v noci tep­loty kles­nou velice blízko nule, je jinak krásně. Ptáci roz­mrzli, všichni, nejen dvě kachny byd­lící v ryb­níku pod oknem Cely, a od prv­ních pa­prsků slunce, co se pře­valí přes hranu světa, štěbe­tají, pro­me­ná­dují se za okny, za­sta­vují se v bufetu kr­mítko (vět­ši­nou drzí kosi, občas i bo­jácné hr­d­ličky) a obloha jim zase patří. To je roz­hodně velké plus. To asep­tické ticho zimy mě vždy ničí.

#ptáci

(Jinak tady můžete vidět rych­lost s jakou píšu. Tohle jsem chtěl napsat první krásný den, ale ten se konal minulý týden a teď, když ta slova ko­nečně se­pi­suju, nastal první den, kdy to není jen na šortky a opa­lo­vání.)

(A po­cho­pi­telně: den potom, co jsem tohle napsal, se vrá­tila zima.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz