k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dejte mi váš odpad

18. 2. 2022 — k47

Nemám rád vánoce. Celá tahle in­sti­tuce spo­le­čen­sky vy­ža­do­vané výměny darů… není to moje věc; pokud to je jen možné, nechci se účast­nit. Nejvíc na celé si­tu­aci ne­sná­ším, když se na­chá­zím na straně pří­jemce. Po­tře­buju jen málo a mám ještě menší touhu vlast­nit víc. Je to je jen další nový odpad… Na­proti tomu vždy ocením, když mi někdo pře­ne­chá svůj odpad. Jistě se v něm najde něco, pro co pů­vodní vlast­ník už nemá po­u­žití, ale u mě to do­stane naději na druhý život. Před­mět už exis­tuje, byl vy­ro­ben a vy­ho­dit ho by bylo jako si na­lo­žit velkou porci, ne­do­jíst ji a zbytek vy­klo­pit do koše.

V tomhle duchu se po­ptá­vám okolí, jestli nemá staré ne­po­u­žité X, před­tím než se od­hod­lám ke koupi. Vy­dyn­dal jsem na­bí­ječku k laptopu, ležela ladem a čekala na věč­nost v kon­tej­neru s elek­tro­nic­kým od­pa­dem. Nemáte starý roz­bitý ex­terní disk? Nemáte nějaké staré SD karty? Nemáte roz­bité LED žá­rovky? Nemáte X, Y nebo Z? Tak nějak.

Takhle jsem se stal vlast­ní­kem cy­k­lo­po­čí­tače (ok, tohle byla z 50% krádež, ale víte, co myslím). Po mnoha letech ne­mě­řené jízdy ko­nečně vím, jak rychle jedu a vzdá­le­nost ne­mu­sím měřit post-hoc na mapě. Teď třeba vím, že v jednom úseku sil­nice v lesích, kde se vy­tr­valé kle­sání zlomí a v za­táčce vo­zovka začne stou­pat, jedu 47 ki­lo­me­trů za hodinu a jediné, co mě chrání před věč­ností smrti v pří­padě kolize, je sko­řápka po­ly­sty­renu na hlavě. Možná by bylo lepší ne­vě­dět…

Jinak jedno pra­vi­dlo pro život: Když věc nikdo ne­po­u­žívá a je už zrezlá, můžete si ji bez ptaní vzít. Nikomu nebude chybět. Když je jen za­pa­daná pra­chem, radši se optejte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz