k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Gastroenteritida

28. 4. 2022 — k47

Po­sled­ních pár dnů mi není příliš do zpěvu. Zdra­votně.

Wi­ki­pe­die pro mě má dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špat­nou. Ta dobrá je, že gastro­en­te­ri­tida vět­ši­nou trvá méně než 2 týdny. Ta špatná: dva týdny jsou pořád velice dlouhá doba. Jo, po ve­če­rech se teď bavím ex­plo­ziv­ním vy­prazd­ňo­vá­ním útrob, přes den se jen cítím mi­zerně & bez života. Není to skvělé, ale není to ani strašné.

Gastro­en­te­ri­tidu nej­čas­těji způ­so­bují viry, ale můžou ji vy­vo­lat i bak­te­rie, plísně nebo pa­ra­ziti. Nikdo v okolí ne­vy­padá, že by byl ob­la­žen mým darem, tak laicky tipuju, že jsem asi snědl něco špat­ného. No nic.

Za­jí­mavé ale je, co wi­ki­pe­die praví o do­po­ru­čené stravě ve dnech ža­lu­deč­ňostřevní po­ho­to­vosti. Dříve do­po­ru­čo­vané kombo banánů, rýže, jableč­ného pro­tlaku a chleba, je k ničemu. Ne­po­sky­tuje kom­pletní výživu a nemá žádný vliv na zkrá­cení symptomů. Postup se ne­do­po­ru­čuje už v tomhle do­ku­mentu CDC z roku 2003 (i když vý­slovně mluví o dětech). Takže to, co říkaly naše matky & otcové ne­bu­dou stará moudra, ale za­sta­ralá moudra.

Kli­nika Mayo do­po­ru­čuje: hodně te­ku­tin (minus kafe & chlast), po­lo­tuhá & nízko-vlákninná jídla + vy­hnout se pár drob­nos­tem jako mléčné, tučné & ne­bez­pečně ko­ře­něné věci. Podle mého to vypadá, že všechny pokrmy, ze kte­rých se člověk ne­po­sere, když je zdravý, budou více méně ok.

A ještě do­dá­vají: Con­si­der taking pro­bi­o­tics. I když není jasné, jestli to zkrátí prů­jmo­vou epi­zodu.

Wiki stránka pro­bi­o­tik začíná na­dějně:

Pro­bi­o­tics are live micro­or­ga­nisms pro­mo­ted with claims that they pro­vide health be­ne­fits when con­su­med, ge­ne­rally by im­pro­ving or re­s­to­ring the gut flora.

Ono „pro­mo­ted with claims that they pro­vide“ není to samé co prosté „pro­vide“.

O něco níž v článku se píše:

As of 2019, the Eu­ro­pean Food Safety Au­tho­rity has re­jec­ted all pe­ti­ti­ons by com­mer­cial ma­nu­factu­rers for health claims on pro­bi­o­tic pro­ducts in Europe due to in­su­f­fi­ci­ent evi­dence for a cause-and-effect me­cha­nism for be­ne­fit, thus in­conclusive proof of ef­fecti­ve­ness. The Eu­ro­pean Com­mis­sion placed a ban on put­ting the word „pro­bi­o­tic“ on the pac­ka­ging of pro­ducts be­cause such la­be­ling misleads con­su­mers to be­lieve a health be­ne­fit is pro­vi­ded by the pro­duct when no scien­ti­fic proof exists to de­mon­strate that health effect.

Takže ono ani není možné na­le­pit „pro­bi­o­ti­kum“ na obal, pro­tože to im­pli­kuje léčivé vlast­nosti a pro­tože pro ně nemáme důkazy, šlo by o kla­mání zá­kaz­níků. Pěkné.

Pro­bi­o­tika mají po­zi­tivní účinek v ně­ko­lika ex­trémně spe­ci­fic­kých si­tu­a­cích (průjem vy­vo­laný an­ti­bi­o­tiky, které vybily střevní bak­te­rie), ale kromě nich je to pla­cebo efekt, mar­ke­ting a mar­ke­ting na pla­cebo efekt.

Závěr ana­lýzy od Cochrane mluví za své:

Pro­bi­o­tics pro­ba­bly make little or no di­f­fe­rence to the number of people who have di­arrhoea las­ting 48 hours or longer, and we are un­cer­tain whe­ther pro­bi­o­tics reduce the du­ration of di­arrhoea.

Takže co bych měl dělat? Nežrat jako po­pel­nice a počkat, než to přejde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz