k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

B/Yamagata †2020

23. 2. 2022 — k47

Vypadá to, že se nám po­da­řilo vy­hla­dit jednu va­ri­antu chřipky. Další důkaz, že pan­de­mická opat­ření fun­gují. I když všechno to distan­co­vání, nošení re­spi­rá­torů a mytí rukou bylo cíleno na zpo­ma­lení tempa covidu, při­škr­tilo kyslík i ostat­ním virům, které se šíří stej­ným způ­so­bem a B/Ya­ma­gata – va­ri­anta chřip­ko­vého viru B – nebyla v terénu po­zo­ro­vána od po­lo­viny roku 2020. Před pan­de­mií to byly stovky sek­vencí, teď nula. Když se nám podaří vy­hla­dit jednu celou třídu pa­to­genů, jsou to jed­no­značně dobré zprávy.

V od­ka­zo­va­ném článku mě zaujal jeden detail: Chřipka B (B/Ya­ma­gata a B/Vic­to­ria) koluje pouze v lidech (dle wiki se mohou na­ka­zit i ploutvo­nožci), ale mimo ně nemá při­ro­zený re­zer­voár ve zví­řa­tech. Tato si­tu­ace po­sky­tuje pří­le­ži­tost, jak chřipku B de­fi­ni­tivně vy­mý­tit – do­sta­tečná míra oč­ko­vání, R < 1 a můžeme ko­lek­tivně sjet tuhle křivku až k nule. Jestli tomu dobře ro­zu­mím, velice po­dobná si­tu­ace nám umož­nila vy­hla­dit pravé ne­što­vice – ne­e­xis­tu­jící re­zer­voár ve zví­řa­tech za­ru­čuje, stačí že stačí oč­ko­vat ko­o­pe­ru­jící lidi & ne­hrozí opě­tovné zo­o­no­tické za­vle­čení.

V pří­padě B/Ya­ma­gata se nám to mohlo povést, aniž bychom se vůbec sna­žili. Palec vzhůru. (Na druhou stranu ab­sence důkazů ne­zna­mená důkaz ab­sence & tak po­dobně.)

Nevím jak vám, ale mě tohle přijde na­prosto fas­ci­nu­jící. Něco tak běž­ného jako chřipka nemusí být věčné. Ko­lek­tivně můžeme do­sáh­nout hma­ta­telné změny. Méně ak­tiv­ních va­ri­ant zna­mená lepší po­krytí vak­cí­nami.

Chřipka B se od spo­leč­ného předka sdí­le­ného s chřip­kou A od­dě­lila před ±4000 lety. Jako jedna větev vi­ro­vého ro­dokmenu exis­to­vala do 20. sto­letí. Někdy před rokem 1980 se roz­dě­lila na větve B/Ya­ma­gata a B/Vic­to­ria, které od té doby cir­ku­lo­valy spo­lečně, někdy na přeskáčku, jindy spo­lečně. S tím ale teď může být konec. Zabili jsme jedno mon­strum a můžeme se lépe sou­stře­dit na mon­stra, která zbý­vají.


+1: Z jiného soudku: Slavný mar­shmallow test nej­spíš o ničem moc ne­vy­po­vídá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz