k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

90 minut spánku

6. 3. 2022 — k47

Úzkost při­chází v noci.

Už pár­krát jsem tu zmínil, že v noci, po pro­bu­zení z pár krát­kých hodin spánku, se do­sta­vují stavy ne­če­kaně in­ten­zivní úz­kosti. Ne­dávno jsem viděl před­nášku o účelu snů v rámci Royal In­sti­tu­tion, která by mohla vy­svět­lit proč, aspoň z me­cha­nic­kého hle­diska.

REM – fáze měl­kého spánku v němž ob­vykle sníme – poprvé začne 90 minut poté, co usneme a opa­kuje se ve zhruba stej­ných in­ter­va­lech. Hodinu a půl po za­vření očí se do­staví sta­dium ne­pří­liš sil­ného spánku a přesně v té chvíli se pro­bu­dím. Podle wi­ki­pe­die se mysl po pro­cit­nutí z REMu na­chází v hy­pera­so­ci­a­tiv­ním stavu a kre­a­ti­vita je utr­žená ze řetězu. Nevím jestli právě tohle způ­so­buje pocit plí­živé hrůzy, ale aspoň časově to sedí. Ne­dávno jsem po­sloup­nost ověřil. Poprvé jsem se pro­bu­dil hodin a půl po usnutí, po­druhé zas hodinu a půl poz­ději. Další den se si­tu­ace opa­ko­vala, dvě pro­bu­zení v in­ter­valu hodiny a půl až dvou hodin. Na­štěstí nešlo o plné pro­bu­zení, ná­sle­do­vané la­vi­nou úz­kosti, ale jen letmé blik­nutí světla vědomí, malé roz­ptý­lení, aby se myš­lenky ne­sto­čily do tem­noty a za pár minut jsem zase spal.

V před­nášce jsem se dále do­zvě­děl, že REM a sny nejsou jedno a to samé, jen spolu ob­vykle ko­re­lují, do­spělý člověk má ob­vykle 2 hodiny REM spánku za noc a sní také asi 2 hodiny a pokud jsem to správně po­cho­pil, smys­lem snů může být chrá­nit spánek (ne při­pra­vit nás na vesmír jak blá­bo­lil Burrou­ghs). Všechna ta po­divná ak­ti­vita, která nám pro­bíhá v mozkovně během hodin, kdy ležíme vy­pnutí, by nás pro­bu­dila. Mozek tak začne ha­lu­ci­no­vat sny, aby odvedl po­zor­nost a mohl po­kra­čo­vat v od­po­činku.

A na­ko­nec tenhle detail: Zbrusu nová teorie de­fen­zivní ak­ti­vace po­stu­luje, že sny se vy­vi­nuly jako obranný me­cha­nis­mus, před tím, aby vro­zená neu­ro­plas­ti­cita ne­za­čala vy­u­ží­vat části mozku zod­po­vědná za zrak, jež nejsou 8 hodin denně vy­u­ží­vaná, pro něco jiného. Tedy jako kom­pen­zační me­cha­nis­mus, jak ochrá­nit mozek sám před sebou. Líbí se mi im­pli­kace, že tělo není har­mo­nický celek, jehož všechny části bez­vadně ko­o­pe­rují a sdílí stej­ným cílem, na­místo toho jde o soubor částí, které si dělají svou věc a re­gu­lační me­cha­nismy je musí držet na uzdě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz