k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Widelands

9. 2. 2021 — k47

Když jsem minule naťukl téma free soft­ware her, budu po­kra­čo­vat. V re­po­zi­tá­řích de­bi­anu se dá najít i něco jiného, než jed­no­du­ché hříčky, které zabaví jen na chvíli. Něco jako třeba Wi­de­lands

Z ob­rázků to může vy­pa­dat na něco ve stylu Setters 2 a v tomto pří­padě zdání ne­klame, jde o z 95% věrný klon dru­hých Sett­lerů. Až na malé od­chylky jde o iden­tic­kou hru. Do­konce i ma­toucí mapa, kde spolu jsou pro­ti­lehlé kraje spo­jené, zů­stala za­cho­vána.

Pokud chcete vědět, co to je zač, ote­vřete se­dm­nácté číslo Levelu z června 1996, kde je re­cenze ori­gi­nál­ních Sett­lerů. Wi­de­lands jsou v pod­statě to samé, což není na škodu, pro­tože pokud pa­t­říte mezi určité roč­níky, taky jste kdysi u Setterů strá­vili ne­je­den večer & malé při­po­me­nutí sta­rých časů za čtyři až osm hodin hraní v kuse za to stojí.

Pokud nevíte, jde o po­ma­lou stra­te­gii, pře­vážně bu­do­va­tel­skou, okra­jově vá­leč­nic­kou, kde věci z větší části řídíte ne­přímo. Vydáte obecné in­strukce a vaši pa­náčci začnou makat, ze zá­kladny vynosí su­ro­viny, nosiči na ces­tič­kách je začnou pře­ná­šet, sta­vi­telé vyrazí, začnou stavět, když něco chybí, ma­nu­fak­tury pre­fe­rují danou su­ro­vinu, když je něčeho moc, pře­skočí ji. Je to docela fajn, ne­pří­liš dra­ma­tické, po­ho­dička.

A navíc v nej­bliž­ších mě­sí­cích vyjde verze 1.0. Finále po 19 letech vývoje.


Ještě malá po­známka. Moc se mi nelíbí gra­fika, při­padá mi jakoby roz­mlžená, nemá v sobě de­li­kátní křu­pa­vost pixel-artu. Na­štěstí Wi­de­lands jsou free soft­ware a proto se to dá snadno na­pra­vit tro­chou magie v BASHi.

cp -r /usr/share/games/widelands/data/tribes/buildings widelands
for i in `tree -if | grep png | grep -v _pc.png` ; do convert $i -sharpen 0.3 tmp.png ; mv tmp.png $i; done
sudo mount --bind buildings /usr/share/games/widelands/data/tribes/buildings

Pro­tože je všechna gra­fika ulo­žena v png sou­bo­rech, stačí si je zko­pí­ro­vat mimo, trochu do­ost­řit, moun­tem pře­plác­nout složku s pů­vodní gra­fi­kou za tu s vy­lep­še­nou a všechno vypadá lépe. Budovy ve scre­en­sho­tech nahoře jsou po tomhle zá­kroku, pole a stromy jsou bez něj a vy­pa­dají po­ně­kud roz­mlženě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz