k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

VCMI - HOMAM3 klon konečně kompletní

11. 8. 2021 — k47

Na jeden zátah jsem spáchal ma­lič­kou ter­mi­ná­lo­vou hru, klon curse of war & v ob­vyk­lém duchu nese jméno hy­per­curse of hy­per­war. Proč ne, že jo? Jde o tri­vi­a­litu, na níž je ne­za­jí­ma­vější Floyd-War­shal­lův al­go­rit­mus hle­dání cest a ten ani není vidět. Dostal jsem se do Fáze Jedna, kdy mám věrný klon, s tím, že dál je v plánu na tuhle kostru na­vě­sit další nápady & udělat docela jinou zá­le­ži­tost.

Na to se ale ne­do­stalo.

Všim­nul jsem si totiž, že VCMI, open source klon Heroes of Might and Magic 3, ve velkém update dostal novou AI a povím vám, ko­nečně je zábava hrát proti po­čí­ta­čo­vým pro­tiv­ní­kům. Ve star­to­va­cím menu v AI on the map na­volte Null­killer, jméno autora oněch změn, a pusťte se do toho. Teprve teď je to hra jako tedy, před 22 lety, kde po­čí­ta­čoví hráči před­sta­vují výzvu a člověk se do­o­pravdy musí snažit a hrát po­řádně, jinak to s ním špatně skončí.

První hru, na nor­mální ob­tíž­nost jsem vyhrál. Příliš mnoho pro­tiv­níků spolu vedlo ne­ko­nečné války a nikdy ne­stihli vy­bu­do­vat do­sta­tečné vojsko. Změna v cho­vání byla značná, pro­běhlo pár po­řád­ných bitev, přesto jsem se bál, že ne­pů­jde zas o tak velký skok vpřed, lepší, ale ne úplně ono, cho­vání víc umělé než in­te­li­gentní.

Druhá hra mě vy­vedla z omylu. Dlouho jsem se flákal na svém os­t­rovu na mapě Loss of In­no­cence a když na­de­šel čas se pustit do bojů, opo­nenti, kteří zů­stali, už byli příliš silní, vy­bu­do­vali mocná vojska, vy­tré­no­vali silné hrdiny. Ně­ja­kou dobu jsme se honili po mapě a po­čí­ta­čový opo­nent se nebál použít žádná špi­navý trik, aby napadl ja­ké­koli moje slabé místo. Po­u­ží­val lodě, te­le­porty, kouzla, cokoli, aby udeřil jako kla­divo. Tak by to mohlo po­kra­čo­vat dál dal­ších pár hodin, ale už jsem za­o­stá­val. V době, kdy bych vy­bu­do­val kon­ku­ren­ce­schop­nou armádu, opo­nenti by byli dva­krát sil­nější. Ok, re­start, další hra na stejné mapě, teď se musím sou­stře­dit. Musím jednat pre­cizně, efek­tivně a roz­hodně. Teď musím vyhrát. — Ne­pří­tel ve 4. tahu při­plul na lodi, napadl a ob­sa­dil hlavní město a hra byla u konce. Dobře, po­čí­tač se nebojí být velice agre­sivní, musím to brát v potaz. Re­start, stejná mapa, znova. Třetí pokus ko­nečně vedl k ví­těz­ství. Těž­kému a krvavě vy­do­by­tému. Nebyla nouze o vy­vá­žené, na­pí­navé boje, kdy není zcela jisté, kdo skončí jako vítěz. Pro­tiv­níci teď pre­fe­rují jed­noho hrdinu s velkou ar­má­dou jako hlavní úder­nou sílu a ně­ko­lik po­moc­ných prů­zkum­níků/pen­dlerů. Právě s těmi hlav­ními ar­má­dami pro­bí­haly ty nej­zá­bav­nější a nej­těs­nější bitvy. Stá­valo se, že pro­tiv­ník byl příliš silný a musel jsem ho po­stupně ose­ká­vat ně­ko­lika hrdiny a ně­ko­lika ar­má­dami, bo­jo­vat, osla­bit, utéct, opa­ko­vat, často, musím se při­znat, za pomoci dvoj­hmatu save/load. Na­jed­nou jsem si musel dávat pozor, hrát dobře a plá­no­vat do­předu. Co dělat když se vylodí na mém os­t­rově, co když obsadí jedno město, co když za­ú­točí na slabší armádu, co když roz­metá tu hlavní, jak na­ver­buji ná­hradu. Per­fektní.

VCMI pro mě dosáhl fi­nál­ního stádia, kdy jde o klon HOMAM3 se vším všudy a ko­nečně se můžu zase naplno po­mo­řit do těch sta­rých fan­tas­tic­kých vod.


Jděte na stránku s mody a stáh­něte VCMI es­sen­tial filesIn The Wake of Gods a na­in­sta­lujte je do .local/share/vcmi/. Ty v na­bídce laun­cheru nejsou ak­tu­ální.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz