k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konec švestek

21. 3. 2021 — k47

Je za­jí­mavé, s čím můžeme mít spo­jená určitá místa, časy, lidi a pocity, kdy za­brn­kání na ner­vová spo­jení jed­noho smyslu pro­budí vzpo­mínky ve zcela jiném. Čas je spo­jený s místem, hudba s časem, chuť s hudbou.

Já z důvodů, které už není možné do­hle­dat v zá­hy­bech času a šedé kůry mozkové, v hlavě ucho­vá­val aso­ci­aci mezi hor­kými léty roků dávno mi­nu­lých a starou švest­kou, která roste za Celou.

Proto je sym­bo­lické, že začala usy­chat a pomalu se z ní od­la­mo­valy napůl živé větve ob­těž­kané po­slední várkou šves­tek, jako kdyby to byla po­my­slná tečka za­tra­ce­ným časem, který se nikdy ne­vrátí. Symbol mi­nu­losti se stal při­po­mín­kou fi­na­lity.

Jaro začalo až, když švestka roz­kvetla a vždy mě pře­kva­pilo, když z ní pak začaly padat plody po kilech a já si ne­pa­ma­to­val, kam se ten čas poděl.

No nic, dost dumání, tady je pár ar­chiv­ních makro fotek včel ho­du­jí­cích na slad­kých švest­kách.


+1: Stejný strom jsem měl na mysli při psaní to­ho­hle kousku Ter­mi­na­lity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz