k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

I v apokalypse svět vypadal tak klidně...

1. 1. 2021 — k47

Skoro jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby svět byl tím starým světem po­kojně vy­čká­va­jící jedině te­pel­nou smrt vesmíru. Ale ne, letos je to jiné, v le­do­vých uli­cích kráčí apo­ka­ly­psa a nikdo ji ne­vě­nuje po­zor­nost.

Chtěl jsem zo­pa­ko­vat přelom roků jako loni, sám v pus­tině noci, na výspě lesů s vý­hle­dem na Starou Me­t­ro­poli, po­zo­ro­vat slav­nosti a pře­mí­tat o konci dnů, o tom, že jich nemusí moc zbývat, o smrti jako nej­lepší možné al­ter­na­tivě, o od­tr­há­vání ze spo­leč­nosti, ne­vrat­nosti de­struk­tiv­ního po­kroku a stra­chu, oprav­do­vém, sku­teč­ném, tom, který pa­ra­ly­zuje svojí ohrom­ností a který ne­ne­chává jinou cestu ven — jinou cestu kromě tamté.

Ale zákaz vy­chá­zení kom­bi­no­vaný s ves­nicí, kterou řídí gestapo ge­rontů, tomu udělal přítrž. A do toho jsem přelom roku pro­spal, ohně oslav mě vy­trhly ze spánku, ale jen na chvíli. Stejně už bylo pozdě se v prasklině roků hnát na kole ne­ko­neč­nými ki­lo­me­try nocí, suchou a stu­de­nou, na per­fektně vy­hlíd­nuté místo s nej­lep­ším výhled na Starou Me­t­ro­poli, která z této strany vypadá jako zpře­klá­daný papír.

Zajel jsem tam aspoň druhý den dru­hého roku bu­douc­nosti a to ohromné město sedělo na obzoru, ledové a str­nulé jako kdyby se nic nedělo, stejně jako když přijde sku­tečná apo­ka­ly­psa…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz