k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twitch prachy

8. 10. 2021 — k47

Twitch měl be­bíčko. Ano­nymní gentle­man se na 4chanu zmínil, že se jeho lidem po­da­řil skutek, kte­rému se v hac­ker­ských kru­zích říká total pwnage. Pro­lo­mili se do vnitř­ních ka­ta­komb ama­zonu a vy­nesli vše, co nebylo při­bité. Jako důkaz svých skutků po­skytli 128 GB torrent s úlov­kem: kom­pletní zdro­jáky všech in­ter­nách pro­jektů ode dne nula, při­dru­žené služby a weby, nikdy ne­vy­dané pro­jekty, všechno. A taky data o žol­dech stre­a­merů od srpna 2019 do října 2021.

Nikdy jsem moc ne­chá­pal €€€ dy­na­miku twitche, všechny ty pe­něžní dary, sub­skripce za 5 dolarů, za které si člověk koupil vděk a schop­nost po­u­ží­vat ně­ko­lik spe­ci­fic­kých ob­rázků v chatu. Na jednu stranu ro­zu­mím, že jde o něco jako záštitu, kdy člověk spon­zo­ruje někoho sym­pa­tic­kého, aby ne­strá­dal, ale na druhou stranu se nemůžu zbavit pocitu, že nejde o víc než ga­mi­fi­ko­vané pa­ra­so­ci­ální vztahy s ve­sta­vě­nými mi­k­ro­plat­bami. Určitý smysl to může dávat v pan­de­mic­kých letech, možná, ale i tak roli stre­a­mera by v nor­mální si­tu­aci za­stou­pil reálný živý přítel, který by im­pli­citně ne­vy­ža­do­val ne­u­stálý proud malých fi­nanč­ních trans­akcí, z nichž si po­bočka jedné z nej­vět­ších kor­po­rací světa vezme svůj podíl. Sám tam nemám účet. Když už, dívám se přes stre­amlink a vlc, nebo stáhnu VOD via you­tube-dl. Ale to teď není dů­le­žité.

Zpátky k úniku dat. Ně­které z oněch dat se mohly, ale ne­mu­sely, dostat do mých rukou a mohl nebo ne­mu­sel jsem se na ně po­dí­vat a vy­pro­du­ko­vat ná­sle­du­jící shr­nutí.

 168.55 M$ - ad_share_gross
 997.28 M$ - sub_share_gross
 339.51 M$ - bits_share_gross
  3.98 M$ - bits_developer_share_gross
 15.87 M$ - bits_extension_share_gross
 271.85 M$ - prime_sub_share_gross
  1.59 M$ - bit_share_ad_gross
  0.00 M$ - fuel_rev_gross
  5.47 M$ - bb_rev_gross
  0.03 M$ - experimental_rev_gross

Tahle ta­bulka udává kolik firma vy­pla­tila svým stre­a­me­rům za po­slední dva a čtvrt roku podle mo­ne­ti­zač­ního me­cha­nismu. Nej­více €€€ pro­teče přes sub­skripce (firma si vezme ~půlku), bity (dary, twitch si vezme svoji daň), prime sub­skripce a re­klamy. Zbytek se po­hy­buje na hra­nici šumu. Za dva a něco roku to dělá 1.8 mi­li­ardy dolarů, 40 mi­li­ard korun.

Tady to máte podle měsíce, obrat, jak je vidět, v pan­de­mic­kých letech roste, stále víc se pro­točí na sub­skrip­cích.

A ještě tohle:

 50%  6713
 20%  440
 10%   99

Malá sta­tis­tika kolik pro­cent žoldu při­padne kolika lidem. Top 99 stre­a­merů sežere 10% všech peněz, top 440 lidem při­pluje 20% veš­ke­rých $$$ a 6713 je­dinců si ro­ze­bere po­lo­vinu oněch skoro 2 mi­li­ard dolarů. Druhá půlka je pro plebs.


Na log-log grafu to vypadá pěkně zi­p­fov­sky. Ne­poč­tená sme­tánka nahoře, chátra o síle stovek tisíc se plazí v bahně a sbírá de­set­níky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz