k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svět(lo) z odpadků

26. 7. 2021 — k47

Co by s udělal s roz­bi­tými LED žá­rov­kami Mi­roslav Tichý? Vy­ho­dil je? Ten cenný zdroj? Asi ne. Nej­spíš bych z nich něco po­sta­vil. Třeba makro světlo.

Ok, asi takhle: bez toho, aniž bych si něco uvě­do­mil, stal se ze mě spi­ri­tu­ální ná­sled­ník před­ního čes­kého ne-umělce, pana M.T. — so­lip­sista s psy­chic­kými po­tí­žemi, který ig­no­ro­val spo­leč­nost a její móresy, tvořil di­le­tant­ské fo­to­gra­fie pro sebe, ne uspo­ko­jil mě­řítka umě­lec­kého nebo laic­kého světa, nemyl se, nosil stále stejné ob­le­čení a hlavně si stavěl vlastní fo­to­a­pa­ráty z všeho, co bylo zrovna po ruce. Za­mlouvá se mi jeho cel­kový styl, divoce ne­kon­for­mis­tický tím způ­so­bem, kdy nejde o de­kla­raci, jež má smysl, jen když si ji ostatní všim­nou. Dělal si své, žil na ve­d­lejší koleji ci­vi­li­zace, jeho náhlý vze­stup v umě­lec­kém světě (za hra­ni­cemi, ne u nás) je ku­rá­tor­ská ma­ni­pu­lace a lstivý mar­ke­ting.

Jeho foty byly špatné ve všech mys­li­tel­ných ohle­dech, o tom nemůže být pochyb, tech­nicky i es­te­ticky, voye­u­ris­mus za­chy­cený na stěží fun­gu­jící fo­to­a­pa­rát, víc v tom není. Ostření? Ex­po­zice? Ale jděte, čočky si vy­brousil z ple­xiskla a tubus ob­jek­tivu vy­ro­bil z ple­chovky od piva. O vý­sledku můžeme mít různé názory, ale tenhle člověk se po­hy­buje ve zcela jiných di­men­zích. Své vy­ba­vení po­sta­vil z od­padků. Do­slova. I když je vý­sle­dek pod čárou, jde o to zázrak.

V po­dob­ném duchu jsem po­sta­vil další z dlouhé řady DIY makro-světel. Vzal jsem LED žá­rovku, která už od­mí­tala svítit, ro­ze­bral ji, vytáhl placku s LED čipy, vyřízl/vy­se­kal pro­stře­dek, přeťal spoje mezi čipy za­po­jené do série, na­pá­jel dráty pa­ra­lelně, přes malý spínač z myši při­po­jil na step-up, který vstupní napětí vy­šrou­buje na 35 voltů, pod­kovu s čipy jsem pak horkým le­pi­dlem při­le­pil na UV filtr, který před lety přišel se starým ob­jek­ti­vem za čtyři kila, a svítí to. A není to tak úplně špatné, vzhle­dem k tomu, že kromě step-up modulu za 79 korun jsou všechno recyklo­vané věci.

LEDky z žá­ro­vek nejsou úplně ide­ální ma­te­riál. Jo, na jednu stranu mají uspo­řá­dání, které se hodí pro po­dobné účely – kruh světel na sub­strátu chla­diče s dírou upro­střed pro ob­jek­tiv. Na druhou, pro­tože jsou živené ze zá­suvky mívají apetit po vysoké vol­táži. V téhle bylo 8 čipů (2 z nich mrtvé a jedem další mi zemřel ex­plo­zivní smrtí přímo pod rukama), elek­tro­nika usměrní AC na 325V DC a přes čip re­gu­lu­jící kon­stantní proud to pustí do čipů v sérii. To by zna­me­nalo, že jeden po­tře­buje něco pod 40V. Zhruba. Začal se roz­svě­cet nad 30V. Nižší napětí by lépe za­padlo do mého světa po­sta­ve­ného z od­padků.

Snažil jsem se najít něco za­jí­ma­vého, na čem to otes­to­vat, ale hle­dání se­lhalo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz