k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Steam musí zemřít

29. 8. 2021 — k47

I přesto, že tu opa­ko­vaně při­zná­vám lo­a­ja­litu myš­lence free soft­waru, do­ne­dávna jsem po­u­ží­val dvě uza­vřené apli­kace. Steam a Bin­ding of Isaac. Do­ne­dávna, ale už nikoli.

Si­tu­ace je taková, že když člověk chce hrát vpod­statě ja­kou­koli po­čí­ta­čo­vou hru, musí mít Steam. Dítko Gabe Newella do­sáhlo de facto mo­no­pol­ního po­sta­vení a pa­ra­lelní cesty mimo cha­padla steamu jsou vzácné. Když nebylo zbytí, po­u­ží­val jsem steam, exis­tuje verze pro linux & stejně tak celá řada her má své porty pro tuč­ňáka. To mi bylo jedno, pro­tože jsem tam hrál jednu je­di­nou hru, už zmí­něný Bin­ding of Isaac. Každý den jednu hru krát dvacet až čty­ři­cet minut krát pět let, šlo o nej­lépe utra­ce­ných pár euro vůbec.

Ne­dávno vyšlo DLC pro starého dob­rého Isaaca a s vi­di­nou ne­u­vě­ři­tel­ného množ­ství nového obsahu, gra­fiky, před­mětů, úrovní, cha­rak­terů, ne­přá­tel a her­ních me­cha­nik, které by staré hře vdechly nový život, jsem ho za tři kila koupil. Na steamu, po­cho­pi­telně.

Jediný pro­blém byl v tom, že tohle DLC nemá na­tivní verzi pro linux. Vý­vo­jáři se z důvodů zná­mých jen jim roz­hodli na dítko Linuse Tor­vadse, které v těchto dnech osla­vuje tři­cáté na­ro­ze­niny, za­ne­vřít. Ale v tom není žádný pro­blém, na Steamu můžu do nějaké lhůty za­kou­pené pro­dukty vrátit a pak je tu sa­mo­zřejmě Wine. To im­ple­men­tuje win­dow­sowské API na sys­té­mech, které nemají s micro­sof­tem nic spo­leč­ného, a s jeho pomocí můžu Isaaca roz­cho­dit. Nebo přes Proton, což je verze Wine přímo im­plan­to­vaná do steamu. Stačí hru smazat, na­sta­vit aby star­to­vala s Pro­to­nem, pak se stáhne win­dows verze a jede to.

Krása. Takhle jsem hodinu nebo dvě strá­vil s novým DLC. Zá­ro­veň to byla po­slední hodina, kdy jsem měl steam.

Pro­blém je v tom, že jsem neměl na­in­sta­lo­vaný Steam per se. Pů­vodně, v dřev­ních dobách jsem stáh­nul .deb ba­lí­ček, ten na­in­sta­lo­val, ale od té doby jsem v prů­běhu ně­ja­kého úklidu z důvodu úspory místa ba­lí­ček se ste­a­mem smazal. Isaaca jsem pak spouš­těl přímo z bash skriptu ve složce s in­sta­lací. Ten nejdřív nějak spus­til steam z bi­nárky, která kdesi pře­ží­vala, a pak i hru. Divné uspo­řá­dání, pravda, ale fun­go­valo a dobře plnilo svůj účel – spus­tit jed­ni­nou apli­kaci, kterou po­u­ží­vám. Kom­pli­kace byla v tom, že potom, co jsem smazal li­nu­xo­vou verzi Isaaca a na­in­sta­lo­val tu win­dow­sov­skou, star­to­vací skript zmizel.

Na­jed­nou nemám jak spus­tit steam a z něj spus­tit win­dow­sov­ského Isaaca, pro­tože nemám li­nu­xo­vou in­sta­laci Isaaca, kterou musím na­in­sta­lo­vat ze steamu, který nemůžu spus­tit, pro­tože… Hmm. No a tak jsem pře­stal po­u­ží­vat steam, vše s ním spo­jené a zre­du­ko­val počet počet uza­vře­ných apli­kací o dvě.

Není to žádná velká ztráta, roz­hodně ne teď, když vyšel free soft­ware klon HOMAM3 VCMI s dobou AIbitvy fan­tas­tic­kých armád jsou ko­nečně zá­bavné a na­pí­navé, a jednu vysoce ná­vy­ko­vou drogou jsem na­hra­dil jinou.


+1: Do VCMI do­po­ru­čuju na­in­sta­lo­vat Boost Core mod tady na se­znamu. Mimo jiné ba­lan­cuje skilly hrdinů, z nichž ně­které bývaly jen okra­jově uži­tečné. Teď každý z nich má svou váhu a žádný není zby­tečný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz