k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Gripe Española

15. 5. 2021 — k47

Špa­něl­ská chřipka to nemá lehké. Vy­pukla těsně v závěsu první svě­tové války a lidmi or­ga­ni­zo­vaná jatka za­stí­nila pří­rodní bi­o­lo­gic­kou ka­ta­strofu v našem ko­lek­tiv­ním po­vě­domí. Pa­ra­doxně. Gripe Espa­ñola (na­pří­klad) měla na svě­domí mi­ni­málně 5% po­pu­lace Indie. Ne CFR nebo IFR, ale každý kdo tam žil, 5% z nich mrtvých.

To jenom na úvod k tomu, že jsem ne­dávno viděl Spa­nish Flu: The For­got­ten Fallen – dra­ma­ti­zaci epi­de­mie 1918 v Man­ches­teru za­mě­řu­jící se na práci Jamese Nivena v křesle hlav­ního hy­gi­e­nika, jehož snaha za­chrá­nila město od nej­hor­šího.

Jako dra­ma­tické dílo mě to příliš ne­chytlo, nicméně jde o per­fektní zr­ca­dlo ko­ro­na­vi­rové krize. I když jde o pro­dukci BBC z roku 2009, při­padá mi, jako kdy­bych sle­do­val záznam dění mi­nu­lého roku. Všechno pasuje až příliš per­fektně. Niven na­vrhne ro­zumné opat­ření, které může zpo­ma­lit pochod cho­roby a které na našem konci his­to­rie slý­chá­váme od února 2020, reakcí je vždy to ne­mů­žeme udělatto je pře­hnané.

Ně­které de­taily:

Všechno tohle je příliš sku­tečné. Ještě v živé paměti. Kdyby někdo vzal ty stejné di­a­logy téměř ver­ba­tim, změnil kos­týmy, na­hra­dil chřipku co­vi­dem, byla by z toho ne­ú­prosná satira.

Na webu Gu­ar­di­anu se dá najít článek s do­po­ru­če­ními dok­tora Nivena. Vy­pa­dají ro­zumně i z dneš­ního po­hledu. Distan­co­vání a izo­lo­vání. Ještě tam mají zprávy z Man­ches­teru o měsíc poz­ději.

Na­ko­nec přidám ještě jednu za­jí­ma­vost: ony dva články se od­ka­zují na BMJ. Před sto lety po­dá­val in­for­mace o chřipce, v sou­čas­nosti ten stejný žurnál podává in­for­mace o covidu. Jo, změ­nilo se málo. Příliš málo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz