k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední ptáci, kteří přečkají v těchto zimních krajinách

29. 11. 2021 — k47

Ptáci se dělí na dvě ka­te­go­rie: jedna si na život poblíž člo­věka zvykla, druhá se zvlášt­ním opicím a jejich divným jes­ky­ním vyhýbá. Do první ka­te­go­rie patří sy­nan­tro­pové jako kosi, vrabcihr­d­ličky, do druhé spadá zbytek lé­tavců. První už roky hojně na­vště­vuje bufet Kr­mítko a tak jsem měl mnoho pří­le­ži­tostí ji vy­fo­tit (tag ptáci je toho dů­ka­zem); za druhou bych musel vy­ra­zit ven a ob­jek­tivu se proto úspěšně vyhýbá. Občas za­hlédnu sojku, pro­hnu­tou tra­jek­to­rií lé­ta­jící ze stromu na strom, jen na oka­mžik a jen v dálce, mimo dosah ob­jek­tivu. Když se naplno za­blesk­nou kon­trastní barvy křídel, zna­mená to, že letí pryč a už je pozdě ji za­chy­tit. Ne teď. Na pro­tější střeše jedna sojka při­stála a začala oklo­bá­vat mech na taš­kách. Zá­věrka za­cvakala. Hotovo. Další exem­plář do vir­tu­ální sbírky.

(Z na­ra­tiv­ních důvodů vy­ne­chá­vám hek­tické hle­dání foťáku a správ­ného ob­jek­tivu, které se z důvodů, které ne­do­kážu po­cho­pit, na­chá­zely v přesně opač­ných rozích Cely. Jistě po­cho­píte. Kazí to hlad­kou linii vy­prá­vění.)

Jo a pak si ještě jeden kos v kr­mítku ho­do­val na su­še­ných bru­sin­kách. Ve své pozici za oknem jsem byl jen dva metry od něj. Se 210 mm beer­ca­nem to dává fotku, kterou skoro nebylo třeba oříz­nout. Ale i tak by to chtělo nějaké lepší zo­o­mo­va­dlo.

Sojka obecná (Garru­lus glan­da­rius)
Kos černý (Turdus merula)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz