k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Skřeti

17. 2. 2021 — k47

Dnes to bude na­va­zo­vat na (ne)dávné dumání nad magií ve fan­tasy svě­tech du­má­ním o skře­tech v Pánovi prs­tenů. Orkové, celá jedna rasa nebo ži­vo­čišný druh, který ze své pod­staty slouží zlu, je mo­rálně zcela na­na­pra­vi­telný a za­slouží si pouze smrt. Hmm…

Mnoho lidí To­ki­ena nařklo z ra­sismu – skřeti a lidé z Haradu vy­pa­dají takhle, lidé z Gon­doru a Rohanu docela jinak – ale to není pravda. Tol­kien byl v srdci pravým opakem, vy­jí­mal se nad la­tent­ním ra­sis­mem své doby, byl si vědom těchto na­ho­di­lých in­ter­pre­tací drob­ných de­tailů svého ol­b­římího díla a ak­tivně je od­mí­tal.

V kánonu se vždy dá najít obe­z­lička, že orkové se na­chá­zejí pod vlivem Mor­go­tha a tak po­dobně, že nemají na výběr. Hlubší vy­svět­lení se dá najít v tol­ki­e­nov­ské kos­mo­lo­gii, která je v jádru křes­ťan­ská, láme si hlavu nad stej­nými pa­ra­doxy jako je­ží­šovci & ve finále tak začne po­ně­kud nudit. Jak může exis­to­vat zlo pod do­hle­dem by­tosti, která je zá­ro­veň vše­vě­doucí a zá­ro­veň mi­lu­jící? Vypadá to, že Eä není aspoň jedno, možná obojí. Zlo nějak exis­to­vat musí, jinak by nebyl důvod psát stě­žejní dílo fan­tasy žánru.

Prak­ticky vzato Pán prs­tenů spadá do ale­go­rie a zástup po­stra­da­tel­ných ne­přá­tel, ke kterým člověk nemusí cítit em­pa­tii a ne­lá­mat si hlavu s jejich smrtí, je nutný pro he­ro­ic­kou válku dobra se zlem. Zlo před­sta­vují Oni – cizí a vždy ne­přá­tel­ští, nedá se s nimi smlou­vat, vy­jed­ná­vat, nemůže dojít k jejich ná­pravě nebo asi­mi­laci, ne­mů­žeme je po­cho­pit, oni roz­hodně ne­chtějí po­cho­pit nás, ne­cho­vají naše hod­noty, touží jen po našem vy­hla­zení a co víc, mají navrch a jejich triumf se zdá na spad­nutí. Proti ta­ko­vému ne­pří­teli není možné vést nic jiného než hr­din­ský boj. (Detail, že ta­ko­vými vlast­nosti ex­trémní pra­vice čas­tuje uprch­líky, mus­limy a další sku­piny, které ne­ná­vidí, není ná­hodný.)

Dneska by to takhle nešlo. Ne kvůli ra­so­vým im­pli­ka­cím, ale hlavně proto, že to vede k mo­rálně sim­plis­tic­kým & sche­ma­tic­kým pří­bě­hům. Před­stavte si zá­vě­reč­nou bitvu. Po­slední armáda Západu čeká před Černou branou, nic, opuš­těná, vpo­cho­dují dovnitř a objeví Mordor ve spá­rech ob­čan­ské války. Sau­ro­novi lo­a­ja­listé proti re­be­lům, kteří ho vidí jako tyrana pa­t­ří­cího mi­nu­losti, osla­be­ného po po­rážce na Pe­le­nor­ských polích, a chtějí vy­tvo­řit svo­bodný stát orků. Ara­gorn se na­jed­nou musí zo­ri­en­to­vat ve vznět­livé si­tu­aci, za­klá­dat ad-hoc ali­ance a snažit se na­vi­go­vat v po­li­tické změti, aby dosáhl Sau­ro­novy po­rážky a zá­ro­veň byl za dobře s těmi, kdo na konci budou mít navrch. Mon­strózní ne­pří­tel je po­lid­štěn, jed­not­livci jsou jako všichni ostatní, když je říznete, krvácí, pouze vedeni a ra­di­ka­li­zo­váni au­to­ri­tář­ským re­ži­mem, který je nutí za­bí­jet. Pravda, šlo by o dost dras­tic­kou změnu tématu, ale ne nutně ne­za­jí­ma­vou. Pro­stor pro fan­fikce, možná?

Ve finále skřeti nejsou nic víc než zombie – od­po­věď na otázku, jak ospra­ve­dl­nit ne­kon­čící příval ka­non­fu­tru.

Sám jsem kdysi plá­no­val po­vídku, kde po­stra­da­telní Oni byli hu­ma­no­idní roboti po jakési blíže ne­spe­ci­fi­ko­vané AI apo­ka­ly­pse.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz