k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Simutrans v roce 1900

10. 1. 2021 — k47

Si­mu­trans se mě chy­tilo jako zlatý sta­fy­lo­kok s re­zistencí na an­ti­bi­o­tika. Už už mě pře­pa­dal pocit, že není co dělat a že to co ne­vi­dět zas na rok za­ba­lím. Střih. Přišel jsem k sobě a uvě­do­mil si, že jsem strá­vil 27 ne­pře­tr­ži­tých hodin pře­sta­vo­vá­ním tram­va­jo­vých linek. Je to ná­vy­ková věc pro tu sortu lidí, která ráda sle­duje čísla stou­pat vzhůru a vlaky jezdit vpřed.

Hraju dál na stejné mapě jako minulepřed­mi­nule. Začal jsem na ní v roce 1400, v po­sled­ních dnech jsem se pře­houpl přes hranu roku 1900 a teprv na po­čátku dva­cá­tého sto­letí se věci dávají do pohybu. Ob­je­vují se nové budovy, města se mění před očima, z malých osad vy­rostly ob­rov­ské me­t­ro­pole, budovy pozd­ního stře­do­věku s čer­nými stře­chami mizí, na­hra­zují je nové ob­chody, to­várny a bytové domy a tempo změn dále zrych­luje.

Ob­je­vily se první silné lo­ko­mo­tivy a můžu ko­nečně stavět dlouhé, rychlé a do­sta­tečně levné vlaky, osobní jezdí 80 km/h, pošta až 100 km/h, ex­panzi do šířky už nic ne­brání. Ob­je­vila se první vzdu­cho­loď, první elek­trická lo­ko­mo­tiva, první poš­tovní le­ta­dlo, první elek­trické tram­vaje, první au­to­busy, první par­níky. Stovky let se nic nedělo, uli­cemi jez­dily povozy tažené koňmi, ale teď za pár dekád se his­to­rie dala do pohybu.

Tolik nového a je třeba tolik pře­sta­vo­vat. Hodiny jsem jako v transu rušil krátké vla­kové linky, které ne­vy­dě­lá­valy, a na­hra­zo­val je novými tram­va­jemi, které pro změnu peníze jakoby tisk­nou. Může za to me­cha­nis­mus bonusů za rych­lost. Každý mód pře­pravy má ur­či­tou zá­kladní rych­lost. Když pře­pra­vuje zboží tímto tempem, vydělá zá­kladní cenu, když rych­leji, je za to bonus. Ve­li­kost bonusu záleží na typu zboží. Uhlí nikam ne­spě­chá, lidé a pošta ano. Když se ob­je­vily první elek­tro-tram­vaje, měly zá­kladní rych­lost na­sta­ve­nou mnohem níž než vlaky (které tu jsou od toho, aby jez­dily rychle) a proto i vyšší bonus. Mnohem vyšší. Po etudě s pře­sta­vě­ním linek na tram­vaje se cel­kové zisky pře­prav­ního im­pé­ria ztroj­ná­so­bily a padla hra­nice mi­li­ardy kre­ditů na účtě.

Do her­ního roku 2000 mám v plánu jediné: Celou mapu pokrýt městy, od kraje ke kraji, a vy­tvo­řit z nich sou­vis­lou obří me­ga­poli. Pra­vi­dla jako vždy: zbou­rat co nejméně domů a po­sta­vit co nej­více tratí na po­vrchu, ať to vypadá jako po­řádné do­pravní giga-uzly.

Jinak můj balík čes­kých lo­ko­mo­tiv a vagonů i po 13 letech stále fun­guje. Nejsem si jen jistý, jak zapadá do nové eko­no­miky, možná bude třeba nějak vy­ba­lan­co­vat, ale to budu dělat tak, jak se jed­not­livé stroje budou ob­je­vo­vat ve hře. Možná přijde i ak­tu­a­li­zace balíku, kdo ví?

K ba­lan­co­vání cen mám ještě jednu drob­nost. Ně­které do­pravní pro­středky mají pro­vozní ná­klady na­sta­vené tak, že vždy jezdí se ztrá­tou nebo exis­tu­jící staré modely, jež mají na­hra­dit, jsou efek­tiv­nější ve všech ohle­dech a no­vinky nemá smysl po­u­ží­vat. To je škoda. Mám rád, když se světem pro­hání velké množ­ství růz­ných strojů. Proto jsem napsal malý pro­grá­mek simufix pro změnu ceny za ki­lo­metr v .pak sou­boru s vo­zi­dlem.

Třeba simufix vehicle.Steamer.pak 77 > vehicle.Steamer.cheaper.pak sníží pro za­o­ce­án­ský parník (v sou­boru vehicle.Steamer.pak, který se na linuxu na­chází v /usr/share/games/simutrans/pak) cenu ze 103€ za ki­lo­metr, s níž není možné vy­dě­lat ani korunu, na 77€.

Nemám nic proti méně vý­dě­leč­ným věcem, někdy jde pouze o ka­pa­citu, jak pře­pra­vit pa­sa­žéry k jinému módu do­pravy, který vy­dě­lává, ale pro­tože starší pla­chet­nice jsou pro­fi­ta­bilní a lodě nemají kolize a je jich možno vy­pra­vit ne­ko­nečně mnoho, parník nemá smysl po­u­ží­vat.

Je to na­psané v D, zdro­ják k dis­po­zici, bi­nárka není, sám bych nikdy ne­spus­til ná­hodný exáč z in­ter­netu, na linuxu se to zkom­pi­luje sudo apt install gdc; gdc simufix.d -o simufix, na win­dows nevím & ta ne­zna­lost mě moc ne­trápí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz