k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sean Lock, mrtvý

21. 8. 2021 — k47

Nej­vtip­nější komik Bri­tá­nie zemřel, 58 let, ra­ko­vina. Svět je pro to o něco smut­nější a já ne­cí­tím nic. To není dobře. Tak by neměla vy­pa­dat reakce na de­fi­ni­tivní zánik nej­ob­lí­be­něj­šího komika. Neměla by, ale vypadá.

Stalo se to před čtyřmi dny, o dvě rána a dva sou­mraky poz­ději na wi­ki­pe­dii přibyl osudný edit, změnil is za was a uza­vřel ka­pi­tolu jed­noho života i pro nás ostatní, kteří opile po­kři­ku­jeme ze zad­ních řad a věříme pri­márně jen tomu, na co si můžeme sáh­nout.

Tak to je všechno, svět kaž­dého z nás se vy­trácí a bude se vy­trá­cet dokud ne­zů­sta­neme osměle stát na konci prkna ve světě, který nám ne­patří a kte­rému ne­ro­zu­míme. Vše co jsme znali, pryč, vše s čím jsme vy­růs­tali, pryč, vše co jsme mi­lo­vali, pryč. Jen cizí svět, po­sta­vený z cizích snů a cizích vtipů a ani ty nejsou tak dobré, jak bývaly.

Někdy pře­mýš­lím, kdy ztra­tím nit, kdy se pode mnou utrhne lavina a začnu být mimo, exu­lant v ne­známé re­a­litě, a ono se to dost možná už stalo, první kroky byly uči­něny, po­cho­duju podle vlast­ního rytmu, mimo koryto spo­leč­nosti, jako pous­tev­ník žijící na skládce. Kolik no­vi­nek se vám zarylo pod kůži? Kolik autorů nebo skupin jste si za­mi­lo­vali? Kolik nových přátel máte? Jak moc se pohnul hod­no­tový systém? Jak moc se změ­nila vnitřní mo­ti­vace? Nijak, je to stále to staré známé, jen méně in­ten­zivně a zá­ro­veň ri­gid­něji? Vra­cíte se zpátky? Jedete na nos­tal­gii jako na se­ri­ózní uži­va­tel he­ro­inu, jemuž do­chází žíly? Čím slabší impulz, tím to svědčí o větší osi­fi­kaci. Mu­mi­fi­ku­jeme se ve vlastní iden­titě.

Když o tom tak pře­mýš­lím, podle těch kri­té­rií jsem mumie už celé věky; per­fektní, na­lo­žená v pa­ra­fínu, při­pra­vená vy­čká­vat na signál věč­nosti. Když jsem roz­mýš­lel, co dneska napsat, pro­čí­tal jsem svoje minulé texty pro in­spi­raci, jednak ty tady na k47čce a pak ně­které ne­ve­řejné a pro­boha, září z nich do ruda roz­pá­lená in­ten­zita činu, touhy něco dělat, ab­sor­bo­vat svět & vše co nabízí. Hlavně touhy, ne její re­a­li­zace. Z řádek sálá di­a­me­t­rálně od­lišný svět, 13 let na­zpá­tek nebo kolik a jako kdyby to psal docela jiný člověk. Vím, co jsem kdysi myslel, ale sen­ti­ment se zdá cizí, jako glyfy starého písma. Víte, hod­noty se ne­změ­nily tolik, jen vy­hasly.

Otázka zní: Dokážu se do něčeho nového po­no­řit naplno, za­mi­lo­vat si to a pro­ží­vat to, ať už jde o cokoli, akt, osoba, ar­te­fakt, s ma­xi­mální možnou in­ten­zi­tou? Doufám, i když cítím, že od­po­věď se mi nebude líbit.

O čem jsem to psal? Jo, Sean Lock, nej­lepší komik široko daleko, zemřel…

I was kil­ling this pig with a hammer and I thou­ght: I need ho­li­day.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz