k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

The Salisbury Poisonings

2. 5. 2021 — k47

Dnes te­le­gre­ficky: Viděl jsem BBC mi­ni­sé­rii The Sa­lisbury Po­i­so­nings o pokusu no­vi­čo­kové vraždy Ser­geje a Julie Skri­pa­lo­vých a musím říct, že za mě dobrý. Tě­žiště čtyř­dílné série neleží ve špi­o­náž­ních ma­né­vrech a velké ge­o­po­li­tice, ale do hle­dáčku si bere mnohem menší cíl – sa­motné měs­tečko Sa­lisbury, ve­li­kostí mezi Českou Lípou a Pře­ro­vem, jeho oby­va­tele, reakci na ne­če­ka­nou udá­lost a even­tu­a­litu kon­ta­mi­nace ne­u­vě­ři­telně to­xic­kou látkou.

U těhle věcí mám vždy strach, že sku­tečné udá­losti příliš zdra­ma­ti­zují a/nebo zfik­tivní a pak to do­padne jako Hot Zone. Nebo nedej bože Imi­tation Game. A nikdo nechce další hrůzu to­ho­hle ka­libru. Roz­hodně já ne. Lámání na­cis­tic­kých šifer v Bletchley Park bylo masivní ope­rací, která na svém vr­cholu za­měst­ná­valo téměř 10000 lidí. Filmu se tohle všechno po­da­řilo zre­du­ko­vat na čtyři lidi v kůlně, kteří se ne­u­stále hádají.

Proto jsem měl teď při sle­do­vání ne­u­stále ote­vře­nou wi­ki­pe­dii & dělal si­mul­tánní fact chec­king. Co jsem se díval, tak to pasuje. V jedné chvíli třeba padne, že No­vi­čok, který je velice sta­bilní, může v pro­středí vy­dr­žet až pa­de­sát let. To ±sedí. Články od­ka­zo­vané z wiki tvrdí, že pokud je toxin ná­le­žitě skla­do­ván v uza­vřené nádobě, může někoho ot­rá­vit i o 50 let poz­ději. Asi ne­platí, že by po­stří­kaná klika byla to­xická i v roce 2068. Přesto jde o tr­van­li­vou hrozbu – ne­vi­di­telný, těžko de­te­ko­va­telný jed, který jen čeká, až někdo bude mít smůlu a sáhne na to ne­správné místo.

Účin­nost ner­vo­vých plynů hlava skoro nebere. Smr­telné dávky se po­hy­bují ve zlom­cích mi­k­ro­gramu při vdech­nutí a smrt na­stává do minut. Jde o ne­u­vě­ři­telně po­tentní za­bi­jáky. To je jedna věc, kterou snímek podle mě ne­do­ká­zal vy­svět­lit surově a by­tostně, kdy se z abs­traktní in­for­mace stane něco, čemu člověk rozumí na úrovni prehis­to­ric­kého stra­chu, kdy náš ješ­těří mozek pa­ni­kaří při po­myš­lení, že ma­ličká ná­dobka vylitá na ne­správ­ném místě může při­vo­dit tisíce mrtvých. Přesně tohle tam padne, hlavní pro­ta­go­nistku z hy­gi­eny tyto obavy ženou, ale in­for­mace ne­pře­jde pod kůži tolik, jako když jsem četl heslo nerve agent a další hrůzy chemie na wiki.

Přesto, dobrá mi­ni­sé­rie. Jen za sebe bych do­po­ru­čo­val před sa­mot­ným sle­do­vá­ním pro­vést prů­zkum terénu & pře­číst si něco málo o ner­vo­vých agen­tech. Bude to pak mnohem efek­tiv­nější zá­ži­tek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz