k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rukopisy

25. 4. 2021 — k47

Před pár dny jsem tu Ma­sa­ry­ko­val, teď jsem si na wiki pře­četl heslo spor o Ru­ko­pisy v němž právě TGM hrál velkou roli a musím říct, že je to běžný his­to­rický manévr, až na jeden detail, který otvírá dveře k mnoha spe­ku­la­cím. Pa­ma­tuju si, že jsme se o Ru­ko­pi­sech učili ve škole, nebo si aspoň pa­ma­tuju, že si pa­ma­tuju; přesto se všechny de­taily dávno vy­tra­tily z paměti. Jde o stan­dardní zá­le­ži­tost: Ob­je­vily se na po­čátku 19. sto­letí, zrovna v oka­mžiku, kdy ná­rodní ob­ro­zení a česká idea po­tře­bo­vala důkaz, že naše li­te­ra­tura je sta­ro­bylá a mocná. Přišly vhod a byly při­jaty & osla­vo­vány. Po­stupně se ale začaly ob­je­vo­vat di­sentní názory, že na nic něco nesedí – lin­gvis­ticky, sty­lis­ticky, li­te­rárně, his­to­ricky – po­u­žívá slova, která nebyla známá, místa jež ještě ne­e­xis­to­vala, ur-jazyk, který až moc dobře od­po­ví­dal tezím o vývoji češ­tiny, nemají před­chůdce, nejsou poz­ději zmí­něné. Názor se po­stupně otočil & už nějaký ten pátek se má za to, že jde o falza.

Jednu z mála vý­ji­mek kon­senzu před­sta­vuje Česká spo­leč­nost Ru­ko­pisná, kde stále drží notu, že jde o hod­notná his­to­rická díla, možná ne ze 13. sto­letí, ale o pár set let mladší, ale stále kle­noty. Nějak moc jsem je ne­stu­do­val, ale při­po­míná mi to ob­vyklou tech­niku ur­či­tých kon­spi­rá­torů a de­ma­gogů. Ne­chtějí de­ba­to­vat, ne­chtějí se dobrat pravdy, to nebývá záměr téhle sorty ma­ni­pu­lá­torů, hlav­ním cílem je nikdy ne­ne­chat za­vr­že­nou myš­lenku zmizet z ve­řej­ného po­vě­domí, aby to pů­so­bilo, že o tématu ne­pa­nuje uni­ver­zální shoda, ale že o něm jsou stále po­chyb­nosti a ne­vy­ře­šené otázky. Kla­sic­kým pří­kla­dem je de­ba­to­vání s kre­a­ci­o­nisty. Jejich cílem nikdy není debata a snaha poznat pravdu, roz­hodně ne pro je­ží­šovce, těm jde jen o pro­pa­gaci jejich bludů. Za pomoci so­fis­tik pre­zen­tují druhou stranu jako méně jistou v kram­fle­cích. Pře­hlíží ne­sčetné hro­mady důkazů pro Darwi­nov­skou evo­luci a při­ro­zený výběr, a hrají na po­chyby. Pokud ne-kre­a­ci­o­nista ne­do­káže na místě vy­svět­lit ja­ký­koli malý detail, vypadá to jako, že o tématu stále není roz­hod­nuto. Lidské ten­dence in­ter­pre­to­vat ne­jas­nost jako fa­leš­nou rov­no­váhu si to může vy­lo­žit jako 50 na 50. Takhle fun­gují různí kul­tisté, ra­sisté a další pseu­do­vědci, ale jestli jde o modus ope­randi Ru­ko­pi­sařů, nemůžu říct.

Ok, takhle jsem četl celý wiki-článek, pádné ar­gu­menty proti, touha vlas­tenců po pra­vosti, ale pak to na­jed­nou přišlo: Da­li­bor Dobiáš při­pouští větší au­tor­skou sku­pinu nej­lep­ších čes­kých li­te­rátů té doby, včetně Josefa Jung­manna, který byl velkým pod­po­ro­va­te­lem RKZ. Teď to začíná být za­jí­mavé. Fakt, že by šlo o kon­spi­raci in­te­lek­tu­álů, kteří se spolčí, aby vy­pro­du­ko­vali doklad fa­leš­ného světa a tím změ­nily sku­teč­nost, je ve zkratce obsah Bor­gesovy po­vídky Tlön, Uqbar, Orbis Ter­tius. Před­stava kon­spi­race je mnohem za­jí­ma­vější. V rozpětí pár let se na­jed­nou ob­je­vilo ně­ko­lik pra­sta­rých svazků české li­te­ra­tury, zrovna když byly po­třeba, ve formě nej­více tou­žené. Vy­prá­věly úče­lo­vou his­to­rii o našem národu, aby změ­nily jeho sou­čas­nost. V noci u svíčky se dá divoce spe­ku­lo­vat, že mohlo jít o práci sku­piny uta­je­ných kon­spi­rá­torů, kteří se jako en­cy­klo­pe­die Uqbaru sna­žili vy­tvo­řit novou re­a­litu. Pro­du­ko­vali li­te­rární díla a za­ne­chá­vali je v knihov­nách a ar­chi­vech a sbír­kách, če­ka­jící na ob­je­vení. Ve spe­ku­la­cích na tohle téma jsou nej­při­taž­li­vější dva závěry: ne všechna díla fal­zi­fi­ká­torů byla na­le­zena a jiná byla na­le­zena, při­jata jako věrné ori­gi­nály a za­kom­po­no­vána do naší his­to­rie jako střípky dějin. Přišlo se jen na nej­od­váž­nější pa­dělky. V ostat­ních pří­pa­dech pa­dě­la­telé uspěli.

To by bylo za­jí­mavé. Možná námět na po­vídku…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz