k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Reflex

23. 4. 2021 — k47

Víte, co je sranda? Va­zo­va­gální reflex. Bez va­ro­vání a zdán­livě bez lo­gické pří­činy si na­jed­nou za­čnete při­pa­dat velice mi­zerně: in­ten­zivní pocit horka, pot, motání hlavy, pocit na zvra­cení, ohlu­šu­jící zvo­nění v uších a sla­bost hra­ni­čící s ko­lap­sem. Je jasné, že se něco velice po­ka­zilo. To něco je vaše tělo, jako kdyby pře­stalo fun­go­vat a pocit vy­tr­vale sílí deset, pat­náct minut a do­sta­vuje se vše­ob­jí­ma­jící pocit zkázy. To je ono, takhle to skončí. Grand finále je pak ztráta vědomé, ale tu jsem zatím ne­za­žil. Do­staví se jen zdr­cu­jící tě­lesná hrůza, která na­štěstí sama zmizí.

Přesto jde o ne­škodný jev. Z ně­ja­kého důvodu se tělo roz­hodlo zpo­ma­lit srdce, snížit krevní tlak, roz­táh­nout cévy a ne­bralo ohled na to, že nemá dost té čer­vené te­ku­tiny pro na­pá­jení mozkovny. Riziko před­sta­vuje jen že člověk omdlí a roz­bije si hlavu při pádu.

Ale když to člověk neví (a já ne­vě­děl nic), při­padá mu, že na­de­šel jeho den, že tohle může být konec, ten jeho slavný or­ga­nis­mus se de­fi­ni­tivně po­ka­zil a tohle jsou po­slední záškuby před­tím, než se stane ohněm nebo zemí. Co ne­vi­dět potkám svého stvo­ři­tele a osobně podám re­kla­maci, že něco še­redně po­ka­zil.

Ze zdra­vot­ních kom­pli­kací mám strach hlavně z mrt­vice. To je in­flexní bod, po němž to jde už jen z kopce. Mozek byl v oka­mžiku ne­ná­vratně po­ško­zen, tkáň od­um­řela, na­stává sešup a ná­sle­duje už jen další roz­klad. Nevím jak vy, ale ve chvíli, kdy se děje něco ne­zná­mého, ale oči­vidně zlého, vidím skle­nici napůl prázd­nou.

Ale podle wi­ki­pe­die to je vesměs ne­škodné, ročně potká jed­noho člo­věka z tisíce, hoďte si kost­kou, třeba to to padne na vás. Teď to ale víte a kdyby ná­ho­dou, budete při­pra­veni

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz